Положення про комітет з конкурсних торгів КЛК НАУ

Додаток № 1

до наказу коледжу № 213 від 01.10.2010 р.

 

Національний авіаційний університет

 

Кременчуцький льотний коледж

Національного авіаційного університету

 

 

 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про комітет з конкурсних торгів Кременчуцького льотного коледжу Національного авіаційного університету

 

І. Загальні положення

 
1. Комітет з конкурсних торгів (далі – комітет) – посадові особи  Кременчуцького льотного коледжу Національного авіаційного університету (далі – коледж),  призначені відповідальними за  організацію  та  проведення  процедур  закупівлі  згідно  із  Законом  України "Про здійснення державних закупівель" від 01.06.2010р. № 2289-VI (далі - Закон). 
            2. Метою створення комітету є організація та проведення процедур закупівель на засадах колегіальності та неупередженості. 
            3. Положення про комітет з конкурсних торгів коледжу розроблено відповідно до Типового положення про комітет з конкурсних торгів, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 26.07.2010 р. №916, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.08.2010 р. за №622/17917, на підставі довіреності Національного авіаційного університету від 05.08.2010 р. № 1921/01/39 та наказу коледжу № 213 від 01.10.2010 р.
Згідно Довіреності Національного авіаційного університету від 05.08.2010 р. № 1921/01/39 університет уповноважив начальника коледжу створювати в структурі коледжу комітет з конкурсних торгів та затверджувати положення про нього; призначати склад та голову комітету з конкурсних торгів; автономно здійснювати згідно чинного законодавства процедури закупівлі товарів та послуг за категоріями Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016-97, послуг з поточного ремонту згідно Правил визначення вартості будівництва ДБН Д.1.1-1-2000, робіт відповідно до пункту 26 частини 1 статті 1 Закону України „Про здійснення державних закупівель” за об’єктами будівництва та з урахуванням Правил визначення вартості будівництва ДБН Д.1.1-1-2000  в межах повноважень, визначених положенням про комітет з конкурсних торгів, та коштів затвердженого кошторису коледжу; укладати договори на закупівлю згідно чинного законодавства.
             4. Комітет у своїй діяльності керується положенням про комітет з конкурсних торгів коледжу, Законом, довіреністю Національного авіаційного університету, наказами коледжу та іншими нормативно-правовими актами.
 
II. Порядок створення та організація діяльності комітету
 
            1. Склад комітету та положення про нього затверджуютьсянаказом коледжу. До складу комітету не можуть входити посадові особи та представники учасників, члени їхсімей,атакож народнідепутати України, депутати Верховної Ради Автономної РеспублікиКрим та депутати місцевих рад.Зміни до складу членів комітету затверджуються наказом коледжу. 
            2. До складу комітету входить не менше  п'яти  осіб.
Членство в комітеті не має створювати протиріччя між інтересами коледжу та учасниками чи між інтересами учасників процедури закупівлі, наявність якого може вплинути на об'єктивність та неупередженість прийняття рішень щодо вибору переможця процедури закупівлі.
           3. Керівництво роботою комітету здійснює його голова, який призначається наказом коледжу та має право на підписання договорів  про  закупівлю.
            Голова комітету організовує роботу комітету і несе персональну відповідальність за виконання покладених на комітет функцій. 
           4. Голова комітету визначає заступника голови,  відповідального  секретаря  з  числа  членів  комітету та визначає  функції кожного члена комітету.
            У разі відсутності голови комітету його обов'язки виконує заступник голови комітету. 
           За рішенням комітету можуть залучатись службові (посадові) та інші  особи  структурних   підрозділів   коледжу  для   надання консультацій  з  технічних питань, що зазначені в документації конкурсних торгів. 
            5. Формою роботи комітету є засідання, які скликаються головою комітету. Перелік питань, що підлягають розгляду на засіданні комітету, та  порядок денний доводяться до членів комітету не пізніше ніж за два дні до засідання. 
            6. На засіданнях комітету підлягають розгляду такі питання:
    - планування здійснення процедур закупівель;
    - складення та затвердження річного плану державних закупівель;
     - вибір процедури закупівлі;
     - інші питання відповідно до Закону.
            7. Рішення з питань, що розглядаються на засіданнях комітету, приймаються простою більшістю голосів у присутності не менше двох третин членів комітету. 
За умови рівного розподілу голосів голос голови комітету є вирішальним. 
             8. Рішення    комітету    оформляється    протоколом,    який  підписується  усіма  членами  комітету,  присутніми  на  засіданні  комітету.
            У разі відмови члена комітету підписати протокол про це зазначається у протоколі із зазначенням причин відмови. 
 
III. Головні функції комітету
 
            Комітет відповідає за організацію та проведення процедур закупівель.  У процесі роботи він забезпечує реалізацію таких функцій:
    - планування протягом року здійснення процедур закупівель відповідно до затвердженого кошторису, фінансового плану (плану асигнувань, плану використання бюджетних (державних) коштів);
    - складення та затвердження річного плану державних закупівель;
    - здійснення вибору процедури закупівлі;
    - проведення процедури закупівель та попередньої кваліфікації учасників;
    - забезпечення рівних умов для всіх учасників, об'єктивного та чесного вибору переможця;
     - надання роз'яснення особам, що виявили намір взяти участь у процедурі  закупівлі, щодо змісту документації конкурсних торгів (кваліфікаційної документації) у разі отримання від останніх відповідних запитів;
    - організація приймання, зберігання, розкриття пропозиції конкурсних   торгів (цінових та кваліфікаційних пропозицій), забезпечує вибір найбільш економічно вигідної пропозиції на підставі критеріїв та методики оцінки, визначених у документації з конкурсних торгів (кваліфікаційній документації);
    - проведення переговорів з учасниками при проведенні процедури закупівлі в одного учасника; оформлення документів, необхідних для погодження  застосування процедури закупівлі в одного учасника у встановленому законодавством порядку;
   - забезпечення складання, затвердження та зберігання відповідних документів з питань державних закупівель, визначених Законом;
   - оприлюднення інформації про здійснення закупівель відповідно до вимог Закону;
   - ведення необхідної звітності щодо здійснення процедур закупівель відповідно до вимог законодавства;
   - вжиття на добровільній основі належних заходів, у тому числі з  призупиненням процедури закупівлі, для врегулювання питань, зазначених у зверненні з вимогою щодо усунення порушення під час проведення процедури закупівлі;
    - забезпечення надання інформації, у тому числі документів,  необхідних   для розгляду скарг, які було подано до органу оскарження;
    - сприяння органам,  що здійснюють державне регулювання та контроль у сфері закупівель, у виконанні ними своїх повноважень відповідно  до законодавства, зокрема створення належних умов для проведення перевірок,  надання у встановлений строк необхідних документів і відповідних пояснень;
    -  здійснення інших дій, передбачених Законом. 
 
IV. Права та обов'язки членів комітету 

            1. Члени комітету мають право:
    -   виносити питання на розгляд комітету;
    - ознайомлюватися з усіма матеріалами щодо розгляду, оцінки та порівняння    пропозицій конкурсних торгів (цінових та кваліфікаційних пропозицій) учасників процедур закупівель;
    - одержувати від структурних підрозділів коледжу інформацію, необхідну для проведення процедур закупівель;
    -  заносити свою окрему думку до протоколів засідань комітету;
    -  здійснювати інші дії, передбачені Законом. 
            2. Члени комітету зобов'язані:
    -  організовувати та проводити процедури закупівель;
    -  брати участь в усіх його засіданнях особисто;
    - забезпечувати рівні умови для всіх учасників процедур закупівель, об'єктивний вибір переможця;
    - в установленому порядку визначати переможців процедур закупівель, пропозиції конкурсних торгів (цінові та кваліфікаційні пропозиції) яких за результатами оцінки визначені найбільш економічно вигідними та акцептовані;
    - сприяти органам, що здійснюють державне регулювання та контроль у сфері закупівель, у виконанні ними своїх повноважень відповідно до законодавства, зокрема створення належних умов для проведення перевірок,  надання у встановлений строк необхідних документів і відповідних пояснень;
    - вживати у випадках, передбачених законодавством, відповідних заходів   щодо забезпечення захисту інформації при здійсненні процедур закупівель;
   - пройти навчання та/або підвищення кваліфікації спеціалістів у сфері здійснення державних закупівель у порядку, встановленому Міністерством економіки України.
            Члени комітету на його засіданнях беруть участь в обговоренні та   прийнятті рішень щодо планування здійснення процедур закупівель,  складання та затвердження річного плану державних закупівель, вибору та проведення процедури закупівель і попередньої кваліфікації учасників, результатів розгляду, оцінки та порівняння пропозицій конкурсних торгів (цінових та кваліфікаційних  пропозицій), визначення переможців процедур закупівель, здійсненні інших дій, передбачених Законом.
            Члени комітету зобов'язані дотримуватися вимог положення про
комітет  з  конкурсних  торгів,  Закону   та  інших  нормативно-правових  актів,  об'єктивно та неупереджено розглядати пропозиції конкурсних торгів (цінові та кваліфікаційні пропозиції) учасників    процедур    закупівель,    забезпечувати   збереження конфіденційності інформації, що стосується діяльності комітету, та інформації,    наданої    учасниками    (учасниками    попередньої кваліфікації). Інформація  щодо  розгляду  та  оцінки  пропозицій конкурсних   торгів   надається  виключно  Міністерству економіки України, органам, що здійснюють державне регулювання та контроль сфері закупівель, органу оскарження та суду. 
            3. Голова комітету:
    - організовує роботу    комітету     і     несе     персональну відповідальність за виконання покладених на комітет функцій;
    -  приймає рішення щодо проведення засідань комітету;
    -  визначає дату і місце проведення засідань комітету;
    -  пропонує порядок денний засідань комітету;
    -  веде засідання комітету;
    - визначає заступника голови та  відповідального секретаря комітету із числа членів комітету;
    -  визначає функції кожного члена комітету;
    - уносить на розгляд начальника коледжу пропозиції щодо змін у складі комітету;
    -  здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.
            Рішення голови комітету щодо визначення заступника голови та  відповідального  секретаря  комітету, визначення функцій  кожного  члена  комітету  та  вирішення  інших питань заносяться до протоколу засідання комітету. 
            4. Секретар комітету призначається головою комітету у встановленому цим положенням порядку, який забезпечує ведення та оформлення  протоколів засідань комітету, оперативне інформування членів комітету стосовно організаційних питань його діяльності, за дорученням голови комітету виконує іншу організаційну роботу, а також забезпечує відповідно до вимог законодавства зберігання документів щодо здійснення закупівель, дотримання  вимог законодавства з питань діловодства при роботі з документами, здійснює інші повноваження відповідно до законодавства. 
            5. Секретар комітету (особа, що його заміщує) надає особам, які звернулися з відповідним запитом, документацію конкурсних торгів (кваліфікаційну документацію) та зміни до неї (за наявності) у прошитому вигляді з пронумерованими сторінками, засвідчені підписом голови комітету (виконуючого обов'язки голови) і скріплені печаткою коледжу. 
            6. За відсутності секретаря комітету його обов'язки виконує інший член комітету, визначений головою комітету. 
 
V. Відповідальність 

     1. Члени комітету несуть персональну відповідальність за прийняті ними рішення відповідно до законів України. 
     2. Голова та секретар комітету несуть відповідальність за повноту та достовірність інформації, що публікується в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та оприлюднюється на  веб-порталі Міністерства економіки України з питань закупівель. 
 

 
 
      Голова комітету з конкурсних торгів,                                     

заступник начальника коледжу

з авіаційної безпеки

та адміністративної роботи                        \s          В.І. Шорохов

Річний план закупівлі на 2014 рік

о

Переговорна процедура закупівлі

Опубліковано 09.12.2014 p.                                                                          

                                                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства економічного

розвитку  і  торгівлі України

15.09.2014  № 1106

                                                                                                                                      

 ІНФОРМАЦІЯ

 про застосування  переговорної процедури закупівлі

1.  Замовник:

 1.1. Найменування. Національний авіаційний університет (Кременчуцький льотний коледж  Національного авіаційного університету) МОНУ

 1.2. Код за ЄДРПОУ:   01132369

 1.3. Місцезнаходження. вул. Перемоги, 17/6, м. Кременчук, Полтавська обл. 39605

 1.4. Реєстаційний рахунок замовника. 35216001008726,  35221201008726 в ГУ ДКСУ у Полтавській обл. МФО 831019 (Управління Державного Казначейства у м. Кременчук, вул. Пролетарська 23/8, м. Кременчук Полтавська обл., 39600 ) .

 1.5.Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням  коду міжміського телефонного зв’язку, електронна  адреса) Дьомка  Володимир  Вікторович, начальник ВЕТТ і СТО та ІМ,  вул. Перемоги,17/6, м. Кременчук, Полтавська обл.,  39605. тел. (05366) 3-10-01, факс (0536) 74-09-11, , E-mail: klk_nau@sat.poltava.ua

2. Розмір  бюджетного призначення за  кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі  3 081 936,00  (три мільйони вісімдесят одна тисяча дев”ятсот тридцять шість)  гривень  00 коп. з ПДВ

3. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю  www.flightcollege.com.ua 

4.Інформація про предмет закупівлі:

  4.1. Найменування  предмета закупівлі Газ природний, скраплений або в газоподібному стані код 06.20.1  ( газ природний  400 000  м3)

  4.2. Кількість товарів або обсяг виконання  робіт чи надання послуг –  Газ  природний 400 000  м3

  4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг.  Аеродром Велика Кохнівка м. Кременчук Полтавської області

  4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:  січень грудень 2015року

5. Найменування/прізвище, Ім’я, по  батькові, місцезнаходження та контактні телефони учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори

Публічне  акціонерне  товариство «Кременчукгаз», пров. Героїв Бреста,46, м. Кременчук, Полтавської обл., 39601, тел.(0536) 77-24-19   факс (0536) 77-27-67

6. Інформація про ціну пропозиції.  7 704,84 (сім тисяч сімсот чотири ) гривні  84  коп  з  ПДВ

7. Умови застосування переговорної  процедури 

Відсутність конкуренції (у тому числі з технічних причин) на  відповідному ринку, внаслідок чого договір про закупівлю може  бути укладено лише з одним постачальнгиком, за відсутності при цьому альтернативи (п.2 ч.2 ст.39 Закону України від 10.04.2014року №1197-VIІ  „Про здійснення державних закупівель”)

8. Додаткова інформація. 

 

Заст. начальника коледжу з авіаційної безпеки

та адміністративної роботи, голова комітету                                                                                       В. І. Шорохов.

 

Вик. Ішкова Л.П. нач. ВДЗ,

 тел.(05366) 3-10-24,  моб. 067-712-81-18 

Опубліковано 10.12.2014 p.     

                                                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                            Наказ Міністерства економічного

                                                                                 розвитку і торгівлі України                                                                                                                                

                                                                                            15.09.2014  № 1106

ІНФОРМАЦІЯ

про застосування  переговорної процедури закупівлі

  1. Замовник:

      1.1.Найменування. Національний авіаційний університет (Кременчуцький  

      льотний коледж  Національного авіаційного університету) МОНУ

1.2.Код за ЄДРПОУ:  01132369

1.3.Місцезнаходження. вул. Перемоги, 17/6, м. Кременчук, Полтавська обл. 39605

      1.4.Реєстаційний рахунок замовника. 35216001008726,  35221201008726 в ГУ ДКСУ у 

      Полтавській обл. МФО 831019 (Управління Державного Казначейства у м.  

      Кременчук, вул. Пролетарська 23/8, м. Кременчук Полтавська обл., 39600 ).

      1.5.Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками     

       (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із   

       зазначенням  коду міжміського телефонного зв’язку, електронна  адреса)

       Малаш   Володимир   Миколайович,  начальник   служби  ЕСТЗП

вул. Перемоги,17/6, м. Кременчук, Полтавська обл.,  39605.

      Тел. (0536) 72-45-11, факс(0536)74-09-11 , E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.">klk_nau@sat.poltava.ua

   2. Розмір  бюджетного призначення за  кошторисом або очікувана вартість предмета  

      закупівлі 3 381 952  (три  мільйони триста вісімдесят одна тисяча дев”ятсот  

      п”ятдесят дві)  гривні  00 коп.

  3. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю www.flightcollege.com.ua

   4. Інформація про предмет закупівлі:

4.1.Найменування  предмета закупівлі  код  35.11.1 –  енергія  електрична

4.2. Кількість товарів або обсяг виконання  робіт чи надання послуг –

      Лот1  енергія електрична – 2 120 000 кВтгод;

      Лот2  енергія  електрична  -     60 000 кВтгод;

Лот3  енергія  електрична  -     60 000 кВтгод;

        4.3.Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг 

за  місцезнаходженням об’єктів  замовника

      4.4.Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:  січень грудень 2015року

  5. Найменування/прізвище, Ім’я, по  батькові, місцезнаходження та контактні телефони учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори

     Лот1–Публічне  акціонерне  товариство  «Полтаваобленерго», Кременчуцька  філія  

     вул. 60 років Жовтня,8, м. Кременчук, Полтавської обл.,   39601,

     тел./факс (0536) 76-01-43, 74-72-96;

  Лот 2- Публічне акціонерне  товариство  «Полтаваобленерго», Велика– Кохнівська   

Філія,  проспект Полтавський, 277, м. Кременчук, Полтавської обл.,     39628,    

тел./факс (0536) 76-00-31, 76-00-23;

Лот 3 –Публічне акціонерне  товариство «Полтаваобленерго», Глобинська  філія,

вул. Карла Маркса, 205, м. Глобине, Полтавської обл., 39000,  

тел./факс (05365) 2-70-98, 2-57-70;

6 Інформація про  ціну пропозиції.

Лот1- 3 200 776,00 (три мільйони  двісті тисяч сімсот  сімдесят шість ) гривень 00 коп. з ПДВ

Лот2 -  90 588,00  (дев”яносто тисяч п”ятсот вісімдесят  вісім) гривень 00 коп. з ПДВ

Лот3 - 90 588,00  (дев”яносто тисяч п”ятсот вісімдесят вісім) ) гривень 00 коп. з ПДВ

Лот 1-1,5098 грн.|кВтгод з ПДВ; лот 2 -1,5098грн.|кВтгод з ПДВ; Лот 3-1,5098 грн.|

кВтгод з ПДВ;

7. Умови застосування переговорної  процедури 

Відсутність конкуренції (у тому числі з технічних причин) на  відповідному ринку,    

внаслідок чого договір про закупівлю може  бути укладено лише з одним постачальнгиком, за відсутності при цьому альтернативи (п.2 ч.2 ст.39 Закону України від 10.04.2014року №1197-VIІ  „Про здійснення державних закупівель”)

8.Додаткова інформація. 

Заст. начальника коледжу з авіаційної безпеки

та адміністративної роботи, голова комітету                                                                                       В. І. Шорохов.

 

Вик. Ішкова Л.П. нач. ВДЗ,

 тел.(05366) 3-10-24,  моб. 067-712-81-18 


Опубліковано 10.12.2014 p.     

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства економічного

розвитку і торгівлі України

15.09.2014 № 1106

ІНФОРМАЦІЯ

про застосування переговорної процедури закупівлі

  1. Замовник:

1.1.Найменування. Національний авіаційний університет (Кременчуцький

льотний коледж Національного авіаційного університету) МОНУ

1.2.Код за ЄДРПОУ: 01132369

1.3.Місцезнаходження. вул. Перемоги, 17/6, м. Кременчук, Полтавська обл. 39605

1.4.Реєстаційний рахунок замовника. 35216001008726, 35221201008726 в ГУ ДКСУ у

Полтавській обл. МФО 831019 (Управління Державного Казначейства у м.

Кременчук, вул. Пролетарська 23/8, м. Кременчук Полтавська обл., 39600 ) .

1.5.Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками

(прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із

зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, електронна адреса)

Дьомка Володимир Вікторович, начальник ВЕТТ і СТО та ІМ

вул. Перемоги,17/6, м. Кременчук, Полтавська обл., 39605.

тел. (05366) 3-10-01, факс (0536) 74-09-11, , E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.">_Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.">@Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.">.Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.">.Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

2.Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета

закупівлі 3 942 666,00 (три мільйони дев”ятсот сорок дві тисячі шістсот

шістдесят шість) гривень 00 коп.

3.Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю www.flightcollege.com.ua

4.Інформація про предмет закупівлі:

4.1.Найменування предмета закупівлі код 35.30.1 – пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води ( постачання теплової енергії в гарячій воді 3900 Гкал)

4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг –

постачання теплової енергії в гарячій воді 3900 Гкал

4.3.Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг

За місцезнаходженням об”єктів замовника

4.4.Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: січень грудень

2015року

5.Найменування/прізвище, Ім’я, по батькові, місцезнаходження та контактні телефони учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори

Публічне акціонерне товариство «Полтаваобленерго» Кременчуцька філія,

вул. 60 років Жовтня,8, м. Кременчук, Полтавської обл., 39601,

тел (0536) 76-01-86 факс (0536) 76-02-86

6. Інформація про ціну пропозиції. 

3 942 666,00 (три мільйони дев”ятсот сорок дві тисячі шістсот шістдесят шість) гривень 00 коп. з ПДВ

7. Умови застосування переговорної процедури 

Відсутність конкуренції (у тому числі з технічних причин) на відповідному ринку, внаслідок чого договір про закупівлю може бути укладено лише з одним постачальнгиком, за відсутності при цьому альтернативи (п.2 ч.2 ст.39 Закону України від 10.04.2014року №1197-VIІ „Про здійснення державних закупівель”)

8. Додаткова інформація.

Заст. начальника коледжу з авіаційної безпеки

та адміністративної роботи, голова комітету                                                                                       В. І. Шорохов.

 

Вик. Ішкова Л.П. нач. ВДЗ,
 тел.(05366) 3-10-24,  моб. 067-712-81-18 


Опубліковано 11.12.2014 p.     

                                                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                            Наказ Міністерства економічного

                                                                                 розвитку  і  торгівлі України

                                                                                            15.09.2014  № 1106

                                                                                                                                        

ІНФОРМАЦІЯ

про застосування  переговорної процедури закупівлі

  1. Замовник:

      1.1.Найменування. Національний авіаційний університет (Кременчуцький  

      льотний коледж  Національного авіаційного університету) МОНУ

1.2.Код за ЄДРПОУ:  01132369

1.3.Місцезнаходження. вул. Перемоги, 17/6, м. Кременчук, Полтавська обл. 39605

      1.4.Реєстаційний рахунок замовника. 35216001008726,  35221201008726 в ГУ ДКСУ у 

      Полтавській обл. МФО 831019 (Управління Державного Казначейства у м.  

      Кременчук, вул. Пролетарська 23/8, м. Кременчук Полтавська обл., 39600 ).

      1.5.Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками     

       (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із   

       зазначенням  коду міжміського телефонного зв’язку, електронна  адреса)

       Дьомка  Володимир  Вікторович, начальник ВЕТТ і СТО та ІМ

       вул. Перемоги,17/6, м. Кременчук, Полтавська обл.,  39605.

тел. (05366) 3-10-01, факс (0536) 74-09-11, , E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.">klk_nau@sat.poltava.ua

     

      2.Розмір  бюджетного призначення за  кошторисом або очікувана вартість предмета  

      закупівлі 254 160,00 (двісті п”ятдесят чотири тисячі  сто  шістдесят ) гривень  00   

      коп. 

3.Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю  www.flightcollege.com.ua

4.Інформація про предмет закупівлі:

4.1.Найменування  предмета закупівлі код 36.00.2 обробляння та  розподіляння  води  трубопроводами ( водопостачання 72 000 м3) 

4.2. Кількість товарів або обсяг виконання  робіт чи надання послуг –

водопостачання 72 000 м3

4.3.Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг

За  місцезнаходженням  об”єктів   замовника

      4.4.Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:  січень грудень  

      2015року

5.Найменування/прізвище, Ім’я, по  батькові, місцезнаходження та контактні телефони учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори

Комунальне  підприємство  «Кременчукводоканал» Кременчуцької міської ради

пров. Героїв  Бресту, 35-А, м. Кременчук, Полтавської обл., 39602,

тел.  (0536) 77-97-01  факс (0536)  74-74-45

6 Інформація про  ціну пропозиції.  

    254 160,00 (двісті п”ятдесят чотири тисячі  сто  шістдесят )  гривень  00   

      коп. з ПДВ

7. Умови застосування переговорної  процедури 

Відсутність конкуренції (у тому числі з технічних причин) на  відповідному ринку, внаслідок чого договір про закупівлю може  бути укладено лише з одним постачальнгиком, за відсутності при цьому альтернативи (п.2 ч.2 ст.39 Закону України від 10.04.2014року №1197-VIІ  „Про здійснення державних закупівель”)

8. Додаткова інформація. 

Заст. начальника коледжу з авіаційної безпеки

та адміністративної роботи, голова комітету                                                                                       В. І. Шорохов.

 

Вик. Ішкова Л.П. нач. ВДЗ,

 тел.(05366) 3-10-24,  моб. 067-712-81-18 


Опубліковано 11.12.2014 p.     

                                                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                            Наказ Міністерства економічного

                                                                                 розвитку  і  торгівлі України

                                                                                            15.09.2014  № 1106

ІНФОРМАЦІЯ

про застосування  переговорної процедури закупівлі

1. Замовник:

1.1. Найменування. Національний авіаційний університет (Кременчуцький льотний коледж Національного авіаційного університету) МОНУ

1.2. Код за ЄДРПОУ:   01132369

1.3. Місцезнаходження. вул. Перемоги, 17/6, м. Кременчук, Полтавська обл. 39605

1.4. Реєстаційний рахунок замовника. 35216001008726,  35221201008726 в ГУ ДКСУ у Полтавській обл. МФО 831019 (Управління Державного Казначейства у м. ременчук, вул. Пролетарська 23/8, м. Кременчук Полтавська обл., 39600 ).

1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням  коду міжміського телефонного зв’язку, електронна  адреса)

       Дьомка  Володимир  Вікторович, начальник ВЕТТ і СТО та ІМ

       вул. Перемоги,17/6, м. Кременчук, Полтавська обл.,  3960, тел. (05366) 3-10-01, факс (0536) 74-09-11, , E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.">klk_nau@sat.poltava.ua

2. Розмір  бюджетного призначення за  кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі 427 680,00  (чотириста двадцять  сім тисяч шістсот вісімдесять) гривень 00  коп.

3. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю  www.flightcollege.com.ua

4. Інформація про предмет закупівлі:

4.1. Найменування  предмета закупівлі код  37.00.1  послуги  каналізаційні

 (водовідведення - 72 000 м3)   

4.2. Кількість товарів або обсяг виконання  робіт чи надання послуг –

 водовідведення 72 000 м3

4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг

За  місцезнаходженням  об”єктів   замовника

4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:  січень грудень 2015 року

5. Найменування/прізвище, Ім’я, по  батькові, місцезнаходження та контактні телефони учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори

Комунальне  підприємство  «Кременчукводоканал» Кременчуцької  міської  ради, пров. Героїв  Бресту, 35-А, м. Кременчук, Полтавської обл., 39602, тел (0536) 77-97-01  факс (0536)  74-74-45

6. Інформація про  ціну пропозиції.  

     427 680,00  (чотириста двадцять  сім тисяч  шістсот  вісімдесять)  гривень  00  коп. з ПДВ

7. Умови застосування переговорної  процедури 

Відсутність конкуренції (у тому числі з технічних причин) на  відповідному ринку, внаслідок чого договір про закупівлю може  бути укладено лише з одним постачальнгиком, за відсутності при цьому альтернативи (п.2 ч.2 ст.39 Закону України від 10.04.2014року №1197-VIІ  „Про здійснення державних закупівель”)

8. Додаткова інформація. 

Заст. начальника коледжу з авіаційної безпеки

та адміністративної роботи, голова комітету                                                                                       В. І. Шорохов.

 

Вик. Ішкова Л.П. нач. ВДЗ,
 тел.(05366) 3-10-24,  моб. 067-712-81-18 

Опубліковано 15.12.2014 p.     

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства 
економічного розвитку
 
і торгівлі України
 
15.09.2014  № 1106

ПОВІДОМЛЕННЯ 

про акцепт пропозиції конкурсних торгів, або цінової пропозиції, або пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі

1. Замовник (генеральний замовник).

1.1.   Найменування.

Національний авіаційний університет (Кременчуцький льотний коледж Національного авіаційного університету) МОНУ

1.2. Код за ЄДРПОУ. 01132369

1.3. Місцезнаходження. вул. Перемоги, 17/6 м.Кременчук,Полтавська обл., 39605

2. Предмет закупівлі.

2.1. Найменування предмета закупівлі. Газ природний, скраплений або в газоподібному стані код 06.20.1  ( газ природний  400 000 м3)

2.2.  Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг.

газ природний  400 000 м3

  2.3.  Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг.

Аеродром Велика Кохнівка м. Кременчук Полтавської області

2.4.    Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг.

Січень – грудень 2015 року.

    3. Процедура закупівлі.Переговорна  процедура

   4. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.

12.12.2014 року № 208723

5. Учасник-переможець (учасники-переможці).

5.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові.Публічне  акціонерне  товариство «Кременчукгаз»,

5.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків

03351734

5.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс.

пров. Героїв Бреста,46, м. Кременчук, Полтавської обл., 39601, тел.(0536) 77-24-19   факс (0536) 77-27-67

6.  Ціна акцептованої пропозиції (пропозицій) конкурсних торгів (цінової пропозиції, пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі):

3 081 936,00 (три мільйони вісімдесят одна тисяча дев”ятсот тридцять   шість)  гривень  00 коп. з ПДВ

Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару): 7 704,84 (сім тисяч сімсот чотири ) 

гривні  84  коп  з  ПДВ

     7.  Дата прийняття рішення про акцепт пропозиції (пропозицій) конкурсних торгів (цінової пропозиції, пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі). 15.12.2014 року

       8. Строк, протягом якого має бути укладений договір про закупівлю (рамкова угода).

29.12.2014року

Заст. начальника коледжу з авіаційної безпеки

та адміністративної роботи, голова комітету                                                                                       В. І. Шорохов.

 

Вик. Ішкова Л.П. нач. ВДЗ,

 тел.(05366) 3-10-24,  моб. 067-712-81-18 

Опубліковано 16.12.2014 p.     

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства 
економічного розвитку
 
і торгівлі України
 
15.09.2014  № 1106

ПОВІДОМЛЕННЯ 

про акцепт пропозиції конкурсних торгів, або цінової пропозиції, або пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі

1. Замовник (генеральний замовник).

1.2.   Найменування.

Національний авіаційний університет (Кременчуцький льотний коледж Національного авіаційного університету) МОНУ

1.3. Код за ЄДРПОУ. 01132369

1.4. Місцезнаходження. вул. Перемоги, 17/6 м.Кременчук,Полтавська обл., 39605.

2. Предмет закупівлі.

2.1. Найменування предмета закупівлі. код  35.11.1 –  енергія  електрична

2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг.

      Лот1  енергія електрична – 2 120 000 кВтгод;

      Лот2  енергія  електрична  -     60 000 кВтгод;

Лот3  енергія  електрична  -     60 000 кВтгод;

2.3.  Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг.

       За  місцезнаходженням об’єктів  замовника

2.4.   Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг.

       Січень – грудень 2015 року.

      3. Процедура закупівлі.Переговорна  процедура закупівлі

   4. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.

15.12.2014 року № 209912

5. Учасник-переможець (учасники-переможці).

Лот1

5.1.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові. Публічне  акціонерне  товариство  «Полтаваобленерго»,Кременчуцька  філія

5.2.1.Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків 00131819

5.3.1. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс.вул. 60 років Жовтня,8, м. Кременчук, Полтавської обл.,   39601, тел./факс (0536) 76-01-43, 74-72-96;

Лот 2

       5.1.2. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові.Публічне акціонерне  товариство  «Полтаваобленерго», Велика– Кохнівська   філія.

   5.2.2.Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків 00131819

   5.3.2. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс.проспект Полтавський, 277, м. Кременчук, Полтавської обл.,     39628,     тел./факс (0536) 76-00-31, 76-00-23;

Лот 3

   5.1.3.Найменування/прізвище, ім’я, по батьковіПублічне акціонерне  товариство «Полтаваобленерго», Глобинська  філія

  5.2.3. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків 00131819

   5.3.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс.вул. Карла Маркса, 205, м. Глобине, Полтавської обл., 39000,   тел./факс  (05365)  2-70-98,  2-57-70;

  6. Ціна акцептованої пропозиції (пропозицій) конкурсних торгів (цінової пропозиції, пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі):

Лот1- 3 200 776,00 (три мільйони  двісті тисяч сімсот  сімдесят шість ) гривень 00      

коп.    з ПДВ

Лот2 -  90 588,00  (дев”яносто тисяч п”ятсот вісімдесят  вісім) гривень 00 коп. з ПДВ

Лот3 -  90 588,00  (дев”яносто тисяч п”ятсот вісімдесят вісім) ) гривень 00 коп. з ПДВ

Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару):

Лот 1-1,5098 грн.|кВтгод з ПДВ; лот 2 -1,5098грн.|кВтгод з ПДВ; Лот 3-1,5098 грн.|

кВтгод з ПДВ;

7. Дата прийняття рішення про акцепт пропозиції (пропозицій) конкурсних торгів (цінової пропозиції, пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі). 16.12.2014 року 

8. Строк, протягом якого має бути укладений договір про закупівлю (рамкова угода).

29.12.2014року

Заст. начальника коледжу з авіаційної безпеки

та адміністративної роботи, голова комітету                                                                                       В. І. Шорохов.

 

Вик. Ішкова Л.П. нач. ВДЗ,
 тел.(05366) 3-10-24,  моб. 067-712-81-18 

Опубліковано 16.12.2014 p.     

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства 
економічного розвитку 
і торгівлі України 
15.09.2014  № 1106

ПОВІДОМЛЕННЯ 

про акцепт пропозиції конкурсних торгів, або цінової пропозиції, або пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі

1. Замовник (генеральний замовник).

1.1. Найменування.

Національний авіаційний університет (Кременчуцький льотний коледж Національного авіаційного університету) МОНУ

1.2. Код за ЄДРПОУ. 01132369

1.3. Місцезнаходження. вул. Перемоги, 17/6 м.Кременчук,Полтавська обл., 39605

2. Предмет закупівлі.

2.1. Найменування предмета закупівлі.

код 35.30.1 – пара та гаряча вода; постачання  пари та  гарячої  води (постачання теплової  енергії  в гарячій  воді  3900 Гкал)

2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг.

постачання теплової  енергії  в гарячій  воді  3900 Гкал

2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг.

 За місцезнаходженням  об”єктів   замовника

2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг.

Січень – грудень 2015 року.

3. Процедура закупівлі.Переговорна  процедура закупівлі

4. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.

15.12.2014 року № 210068

5. Учасник-переможець (учасники-переможці).

5.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові. Публічне  акціонерне  товариство «Полтаваобленерго» Кременчуцька філія, 

5.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків

00131819

5.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс.

вул. 60 років Жовтня,8, м. Кременчук, Полтавської обл., 39601, тел (0536) 76-01-86   факс (0536)  76-02-86

6. Ціна акцептованої пропозиції (пропозицій) конкурсних торгів (цінової пропозиції, пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі):

3 942 666,00  (три  мільйони  дев”ятсот  сорок  дві  тисячі  шістсот шістдесят  шість)  гривень  00  коп. з ПДВ

Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару):  

7. Дата прийняття рішення про акцепт пропозиції (пропозицій) конкурсних торгів (цінової пропозиції, пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі). 16.12.2014 року

8. Строк, протягом якого має бути укладений договір про закупівлю (рамкова угода).

29.12.2014року

Заст. начальника коледжу з авіаційної безпеки

та адміністративної роботи, голова комітету                                                                                       В. І. Шорохов.

 

Вик. Ішкова Л.П. нач. ВДЗ,
 тел.(05366) 3-10-24,  моб. 067-712-81-18 

Опубліковано 17.12.2014 p.     

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства 
економічного розвитку 
і торгівлі України 
15.09.2014  № 1106

ПОВІДОМЛЕННЯ 

про акцепт пропозиції конкурсних торгів, або цінової пропозиції, або пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі

1. Замовник (генеральний замовник).

1.1. Найменування.

Національний авіаційний університет (Кременчуцький льотний коледж Національного авіаційного університету) МОНУ

1.2. Код за ЄДРПОУ. 01132369

1.3. Місцезнаходження. вул. Перемоги, 17/6 м.Кременчук,Полтавська обл., 39605

2. Предмет закупівлі.

2.1. Найменування предмета закупівлі.код 36.00.2 обробляння та  розподіляння води  трубопроводами ( водопостачання 72 000 м3)

2.2.Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг

водопостачання 72 000 м3

2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. 

За  місцезнаходженням об”єктів замовника

2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг.

Січень – грудень 2015 року.

3. Процедура закупівлі. 

   Переговорна  процедура закупівлі

4. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: 6.12.2014 року № 211171

5. Учасник-переможець (учасники-переможці).

5.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові.

Комунальне  підприємство  «Кременчукводоканал» Кременчуцької міської ради

5.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків

        03361655

5.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс.

пров. Героїв  Бресту, 35-А, м. Кременчук, Полтавської обл., 39602,  тел.  (0536) 77-97-01  факс (0536)  74-74-45

6.  Ціна акцептованої пропозиції (пропозицій) конкурсних торгів (цінової пропозиції, пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі):

 254 160,00  (двісті  п”ятдесят  чотири тисячі  сто  шістдесят )  гривень  00   коп. з ПДВ

 Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару):

7. Дата прийняття рішення про акцепт пропозиції (пропозицій) конкурсних торгів (цінової пропозиції, пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі). 17.12.2014 року

8. Строк, протягом якого має бути укладений договір про закупівлю (рамкова угода).

29.12.2014 року

 

Заст. начальника коледжу з авіаційної безпеки

та адміністративної роботи, голова комітету                                                                                       В. І. Шорохов.

 

Вик. Ішкова Л.П. нач. ВДЗ,

 тел.(05366) 3-10-24,  моб. 067-712-81-18 

 

Опубліковано 17.12.2014 p.     

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства 
економічного розвитку 
і торгівлі України 
15.09.2014  № 1106

ПОВІДОМЛЕННЯ 

про акцепт пропозиції конкурсних торгів, або цінової пропозиції, або пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі

1. Замовник (генеральний замовник).

1.1. Найменування.

      Національний авіаційний університет (Кременчуцький льотний коледж Національного авіаційного університету) МОНУ

1.2. Код за ЄДРПОУ. 01132369

1.3. Місцезнаходження. вул. Перемоги, 17/6, м.Кременчук, Полтавська обл., 39605.

2. Предмет закупівлі.

2.1. Найменування предмета закупівлі код  37.00.1  послуги  каналізаційні

 ( водовідведення - 72 000 м3)   

2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг

водовідведення - 72 000 м3) 

2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг.

      За  місцезнаходженням об”єктів замовника

2.4 Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг.

     Січень – грудень 2015 року.

3. Процедура закупівлі.Переговорна  процедура закупівлі

4. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.

      16.12.2014 року № 211223

5. Учасник-переможець (учасники-переможці).

5.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові.

       Комунальне  підприємство  «Кременчукводоканал» Кременчуцької міської ради

5.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків

       03361655

5.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс. пров. Героїв  Бресту, 35-А, м. Кременчук, Полтавської обл., 39602,  тел.  (0536) 77-97-01  факс (0536)  74-74-45

 6. Ціна акцептованої пропозиції (пропозицій) конкурсних торгів (цінової пропозиції, пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі):

      427 680,00  (чотириста двадцять  сім тисяч  шістсот  вісімдесять)  гривень 00  коп. з ПДВ

       Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару):

7. Дата прийняття рішення про акцепт пропозиції (пропозицій) конкурсних торгів 

       (цінової пропозиції, пропозиції за результатами застосування переговорної процедури  

       закупівлі). 17.12.2014 року

8. Строк, протягом якого має бути укладений договір про закупівлю (рамкова угода).

        29.12.2014року

Заст. начальника коледжу з авіаційної безпеки

та адміністративної роботи, голова комітету                                                                                       В. І. Шорохов.

 

Вик. Ішкова Л.П. нач. ВДЗ,

 тел.(05366) 3-10-24,  моб. 067-712-81-18 

Опубліковано 29.12.2014 p.

                                                                                                                                                          ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                           Наказ Міністерства економічного

                                                                                                                                    розвитку  і  торгівлі України

                                                                                                                                                       15.09.2014  № 1106

                                                                                                                                         

І Н Ф О Р М А Ц І Я
про
 результати  проведення  переговорної процедури зпкупівлі

1. Замовник:

1.1. Найменування. Національний авіаційний університет(Кременчуцький льотний коледж Національного авіаційного Університету) МОНУ

1.2.  Код за ЄДРПОУ - 01132369

1.3. Місцезнаходження:  вул. Перемоги, 17/6,м. Кременчук, Полтавська обл. 39605

2. Джерело фінансування закупівлі. Кошти  державного  бюджету України(загальний та  спеціальний  фонди)

3. Інформація про предмет закупівлі:

3.1. Найменування предмета закупівлікод 06.20.1  Газ  природний, скраплений або в газоподібному стані (газ  природний  400 000 м3)

3.2. Кількість товарів або  обсяг виконання робіт чи надання послуг:

Газ  природний  400 000 м3)

3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. Аеродром  Велика Кохнівка  м. Кременчук Полтавської області

3.4. Строк  поставки  товарів, виконання  робіт чи надання  послуг: січень - грудень 2015р.

4. Інформування про застосування  переговорної процедури закупівлі :

4.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщено інформацію про застосування переговорної  процедури закупівлі www.flightcollege.com.ua

4.2. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування переговорної процедури закупівлі,розміщеної на  веб-порталі Уповноваженого  органу з питань закупівель 12.12.2014р. №208723

4.3. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого  органу з питань  закупівель   12.12.2014р. №208723|1  

4.4. Дата оприлюднення  та  номер  повідомлення  про  акцепт пропозиції за  результатами застосування переговорної процедури закупівлі,розміщеного на веб-порталі Уповноваженого  органу з питань закупівель 18.12.2014р. № 213791 

5.Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі: 02.12.2014р., 11.12.2014р.

6. Інформація про переможця  переговорної процедури закупівлі :

6.1.Найменування/прізвище, ім'я, по батькові:  Публічне  акціонерне  товариство  «Кременчукгаз»

6.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки  платника  податків - 03351734

6.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи),  

телефон, телефакс: пров. Героїв Бреста,46, м. Кременчук, Полтавської обл., 39601,

 тел (0536) 77-24-19  факс (0536) 77-27-67

7. Результат проведення процедури закупівлі:

7.1. Дата акцепту пропозиції - 15.12.2014р.

7.2. Дата укладення договору про закупівлю29.12.2014р.

7.3Сума, визначена в договорі про закупівлю3 081936,00  (три мільйони вісімдесят одна

тисяча дев”ятсот тридцять  шість)  гривень  00 коп. з ПДВ

7.4.Ціна за одиницю товару ( у разі закупівлі товару) - 7 704,84 (сім тисяч сімсот чотири) гривні  84  коп  з  ПДВ

8.Відміна  процедури  закупівлі:
8.1. Дата прийняття рішення.
8.2. Підстава

 

Заст. начальника коледжу з авіаційної безпеки

та адміністративної роботи, голова комітету                                                                                       В. І. Шорохов.

 

Вик. Ішкова Л.П. нач. ВДЗ,

 тел.(05366) 3-10-24,  моб. 067-712-81-18 

 

Опубліковано 29.12.2014 p.

                                                                                                                                                          ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                           Наказ Міністерства економічного

                                                                                                                                    розвитку  і  торгівлі України

                                                                                                                                                      15.09.2014  № 1106                                                                                                                                          

І Н Ф О Р М А Ц І Я
про
 результати  проведення  переговорної процедури закупівлі

1. Замовник:

1.1. Найменування. Національний авіаційний університет(Кременчуцький льотний коледж Національного авіаційного Університету) МОНУ

1.2.  Код за ЄДРПОУ - 01132369

1.3. Місцезнаходження:  вул. Перемоги, 17/6,м. Кременчук, Полтавська обл. 39605

2. Джерело фінансування закупівлі. Кошти  державного  бюджету України(загальний та  спеціальний  фонди)

3. Інформація про предмет закупівлі:

3.1. Найменування предмета закупівлікод  35.11.1 енергія  електрична 35.11.10-00.00 2.Кількість товарів або  обсяг виконання робіт чи надання послуг:

Лот1  енергія електрична – 2 120 000 кВтгод;

Лот2  енергія  електрична  -     60 000 кВтгод;

Лот3  енергія  електрична  -     60 000 кВтгод;

3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг.

 За  місцезнаходженням  об”єктів   замовника

3.4.Строк  поставки  товарів, виконання  робіт чи надання  послуг: січень - грудень 2015р.

4. Інформування про застосування  переговорної процедури закупівлі:

4.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщено інформацію про застосування переговорної  процедури закупівлі www.flightcollege.com.ua

4.2. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування переговорної процедури закупівлі,розміщеної на  веб-порталі Уповноваженого  органу з питань закупівель 15.12.2014р. №209912

4.3. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого  органу з питань  закупівель 15.12.2014р. №209912|1

4.4. Дата оприлюднення  та  номер  повідомлення  про  акцепт пропозиції за  результатами застосування переговорної процедури закупівлі,розміщеного на веб-порталі Уповноваженого  органу з питань закупівель 19.12.2014р. № 215086

5.Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі: 02.12.2014р., 11.12.2014р.

6. Інформація про переможця  переговорної процедури закупівлі :

Лот1 6.1.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові. Публічне  акціонерне  товариство  «Полтаваобленерго» Кременчуцька  філія

6.2.1.Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків 00131819

6.3.1. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс.вул. 60 років Жовтня,8, м. Кременчук, Полтавської обл.,   39601, тел./факс (0536) 76-01-43,  74-72-96;

  Лот 2 6.1.2. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові.Публічне акціонерне  товариство  «Полтаваобленерго» Велика– Кохнівська   філія.

 6.2.2.Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків 00131819

6.3.2. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс.проспект Полтавський, 277, м. Кременчук, Полтавської обл.,  39628,   тел./факс (0536) 76-00-31, 76-00-23;

Лот 3 6.1.3.Найменування/прізвище, ім’я, по батьковіПублічне акціонерне  товариство «Полтаваобленерго» Глобинська  філія

6.2.3. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків 00131819

6.3.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс.вул. Карла Маркса, 205, м. Глобине, Полтавської обл.,  39000,   тел./факс  (05365)  2-70-98,  2-57-70;

7. Результат проведення процедури закупівлі:

7.1.Дата акцепту пропозиції — 16.12.2014р.

7.2. Дата укладення договору про закупівлю29.12.2014р.

7.3.Сума, визначена в договорі про закупівлю

Лот1- 3 200 776,00 (три мільйони  двісті тисяч сімсот  сімдесят шість ) гривень 00      

 коп.    з ПДВ

Лот2 -  90 588,00  (дев”яносто тисяч п”ятсот вісімдесят  вісім) гривень 00 коп. з ПДВ

 Лот3 -  90 588,00  (дев”яносто тисяч п”ятсот вісімдесят вісім) ) гривень 00 коп. з ПДВ

7.4.Ціна за одиницю товару ( у разі закупівлі товару)

Лот 1-1,5098 грн.|кВтгод з ПДВ;

Лот 2 -1,5098грн.|кВтгод з ПДВ;

Лот 3-1,5098 грн.|  кВтгод з ПДВ;

8.Відміна  процедури  закупівлі:
8.1. Дата прийняття рішення.
8.2. Підстава

 

Заст. начальника коледжу з авіаційної безпеки

та адміністративної роботи, голова комітету                                                                                       В. І. Шорохов.

 

Вик. Ішкова Л.П. нач. ВДЗ,
 тел.(05366) 3-10-24,  моб. 067-712-81-18 

 

 Опубліковано 29.12.2014 p.

                                                                                                                                                          ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                           Наказ Міністерства економічного                                                                                        

                                                                                                                                    розвитку  і  торгівлі України                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                       15.09.2014  № 1106

                                                                                                                                         

І Н Ф О Р М А Ц І Я
про
 результати  проведення  переговорної процедури зпкупівлі

1. Замовник:

1.1. Найменування. Національний авіаційний університет(Кременчуцький льотний коледж Національного авіаційного Університету) МОНУ

1.2.  Код за ЄДРПОУ - 01132369

1.3. Місцезнаходження:  вул. Перемоги, 17/6,м. Кременчук, Полтавська обл. 39605

 

2.Джерело фінансування закупівлі. Кошти  державного  бюджету України(загальний та  спеціальний  фонди)

3.Інформація про предмет закупівлі:

3.1.Найменування предмета закупівлікод 35.30.1 – пара та гаряча вода; постачання  пари та  гарячої  води (  постачання теплової  енергії  в гарячій  воді  3900 Гкал)

 

3.2.Кількість товарів або  обсяг виконання робіт чи надання послуг:

  постачання теплової  енергії  в гарячій  воді  3900 Гкал

3.3.Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг.

 За  місцезнаходженням  об”єктів   замовника

3.4.Строк  поставки  товарів, виконання  робіт чи надання  послуг: січень - грудень 2015р.

4. Інформування про застосування  переговорної процедури закупівлі :

4.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщено інформацію про застосування переговорної  процедури закупівлі www.flightcollege.com.ua

 

4.2. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування переговорної процедури закупівлі,розміщеної на  веб-порталі Уповноваженого  органу з питань закупівель 15.12.2014р. №210068

4.3. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого  органу з питань  закупівель   15.12.2014р. №210068|1  

4.4. Дата оприлюднення  та  номер  повідомлення  про  акцепт пропозиції за  результатами застосування переговорної процедури закупівлі,розміщеного на веб-порталі Уповноваженого  органу з питань закупівель 19.12.2014р. № 215137 

5.Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі: 02.12.2014р., 11.12.2014р.

6. Інформація про переможця  переговорної процедури закупівлі :

6.1.Найменування/прізвище, ім'я, по батькові: Публічне  акціонерне  товариство «Полтаваобленерго» Кременчуцька філія   

6.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки  платника  податків - 00131819

6.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи),  

телефон, телефакс: вул. 60 років Жовтня,8, м. Кременчук, Полтавської обл., 39601, тел (0536) 76-01-86   факс (0536)  76-02-86

7. Результат проведення процедури закупівлі:

7.1.Дата акцепту пропозиції - 16.12.2014р.

7.2. Дата укладення договору про закупівлю29.12.2014р.

7.3.Сума, визначена в договорі про закупівлю3 942 666,00  (три  мільйони  дев”ятсот сорок  дві  тисячі  шістсот шістдесят  шість)  гривень  00  коп. з ПДВ

 

7.4.Ціна за одиницю товару ( у разі закупівлі товару)

8.Відміна  процедури  закупівлі:
8.1. Дата прийняття рішення.
8.2. Підстава

 

Заст. начальника коледжу з авіаційної безпеки

та адміністративної роботи, голова комітету                                                                                       В. І. Шорохов.

 

Вик. Ішкова Л.П. нач. ВДЗ, 
 тел.(05366) 3-10-24,  моб. 067-712-81-18 


Опубліковано 29.12.2014 p.

                                                                                                                                                          ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                           Наказ Міністерства економічного                                                                                        

                                                                                                                                    розвитку  і  торгівлі України                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                       15.09.2014  № 1106

                                                                                                                                         

І Н Ф О Р М А Ц І Я
про
 результати  проведення  переговорної процедури зпкупівлі

1. Замовник:

1.1. Найменування. Національний авіаційний університет(Кременчуцький льотний коледж Національного авіаційного Університету) МОНУ

1.2.  Код за ЄДРПОУ - 01132369

1.3. Місцезнаходження:  вул. Перемоги, 17/6,м. Кременчук, Полтавська обл. 39605

 

 

2.Джерело фінансування закупівлі. Кошти  державного  бюджету України(загальний та  спеціальний  фонди)

3.Інформація про предмет закупівлі:

3.1.Найменування предмета закупівлікод 36.00.2 обробляння та  розподіляння води  трубопроводами ( водопостачання 72 000 м3)

 

3.2.Кількість товарів або  обсяг виконання робіт чи надання послуг:

 водопостачання 72 000 м3)

3.3.Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг.

За  місцезнаходженням об”єктів замовника

3.4.Строк  поставки  товарів, виконання  робіт чи надання  послуг: січень - грудень 2015р.

4. Інформування про застосування  переговорної процедури закупівлі :

4.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщено інформацію про застосування переговорної  процедури закупівлі www.flightcollege.com.ua

 

4.2. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування переговорної процедури закупівлі,розміщеної на  веб-порталі Уповноваженого  органу з питань закупівель 16.12.2014р. № 211171

4.3. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого  органу з питань  закупівель   16.12.2014р. №211171|1  

4.4. Дата оприлюднення  та  номер  повідомлення  про  акцепт пропозиції за  результатами застосування переговорної процедури закупівлі,розміщеного на веб-порталі Уповноваженого  органу з питань закупівель 22.12.2014р. № 216597 

5.Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі: 02.12.2014р., 11.12.2014р.

6. Інформація про переможця  переговорної процедури закупівлі :

6.1.Найменування/прізвище, ім'я, по батькові:  Комунальне  підприємство  «Кременчукводоканал» Кременчуцької міської ради

6.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки  платника  податків -03361655

6.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи),  

телефон, телефакс:  пров. Героїв  Бресту, 35-А, м. Кременчук, Полтавської обл., 39602,  тел.  (0536) 77-97-01  факс (0536)  74-74-45

7. Результат проведення процедури закупівлі:

7.1.Дата акцепту пропозиції - 17.12.2014р.

7.2. Дата укладення договору про закупівлю29.12.2014р.

7.3.Сума, визначена в договорі про закупівлю 254 160,00  (двісті  п”ятдесят  чотири тисячі  сто  шістдесят )  гривень  00   коп. з ПДВ

 

7.4.Ціна за одиницю товару ( у разі закупівлі товару) -

8.Відміна  процедури  закупівлі:
8.1. Дата прийняття рішення.
8.2. Підстава

 

 

Заст. начальника коледжу з авіаційної безпеки

та адміністративної роботи, голова комітету                                                                                       В. І. Шорохов.

 

Вик. Ішкова Л.П. нач. ВДЗ, 
 тел.(05366) 3-10-24,  моб. 067-712-81-18 

 

 Опубліковано 29.12.2014 p.

                                                                                                                                                          ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                           Наказ Міністерства економічного                                                                                        

                                                                                                                                    розвитку  і  торгівлі України                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                       15.09.2014  № 1106

                                                                                                                                         

І Н Ф О Р М А Ц І Я
про
 результати  проведення  переговорної процедури зпкупівлі

1. Замовник:

1.1. Найменування. Національний авіаційний університет(Кременчуцький льотний коледж Національного авіаційного Університету) МОНУ

1.2.  Код за ЄДРПОУ - 01132369

1.3. Місцезнаходження:  вул. Перемоги, 17/6,м. Кременчук, Полтавська обл. 39605

 

 

2.Джерело фінансування закупівлі. Кошти  державного  бюджету України(загальний та  спеціальний  фонди)

3.Інформація про предмет закупівлі:

3.1.Найменування предмета закупівлікод  37.00.1  послуги  каналізаційні

 ( водовідведення - 72 000 м3)   

 

3.2.Кількість товарів або  обсяг виконання робіт чи надання послуг:

водовідведення - 72 000 м3)      

3.3.Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг.

За  місцезнаходженням об”єктів замовника

3.4.Строк  поставки  товарів, виконання  робіт чи надання  послуг: січень - грудень 2015р.

4. Інформування про застосування  переговорної процедури закупівлі :

4.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщено інформацію про застосування переговорної  процедури закупівлі www.flightcollege.com.ua

 

4.2. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування переговорної процедури закупівлі,розміщеної на  веб-порталі Уповноваженого  органу з питань закупівель 16.12.2014р. № 211223

4.3. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого  органу з питань  закупівель   16.12.2014р. №211223|1  

4.4. Дата оприлюднення  та  номер  повідомлення  про  акцепт пропозиції за  результатами застосування переговорної процедури закупівлі,розміщеного на веб-порталі Уповноваженого  органу з питань закупівель 22.12.2014р. № 216618 

5.Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі: 02.12.2014р., 11.12.2014р.

6. Інформація про переможця  переговорної процедури закупівлі :

6.1.Найменування/прізвище, ім'я, по батькові:  Комунальне  підприємство  «Кременчукводоканал» Кременчуцької міської ради

6.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки  платника  податків -03361655

6.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи),  

телефон, телефакс:  пров. Героїв  Бресту, 35-А, м. Кременчук, Полтавської обл., 39602,  тел.  (0536) 77-97-01  факс (0536)  74-74-45

7. Результат проведення процедури закупівлі:

7.1.Дата акцепту пропозиції - 17.12.2014р.

7.2. Дата укладення договору про закупівлю29.12.2014р.

7.3.Сума, визначена в договорі про закупівлю427 680,00  (чотириста двадцять  сім тисяч шістсот  вісімдесять )  гривень  00  коп. з ПДВ

 

7.4.Ціна за одиницю товару ( у разі закупівлі товару) -

8.Відміна  процедури  закупівлі:
8.1. Дата прийняття рішення.
8.2. Підстава

 

Заст. начальника коледжу з авіаційної безпеки

та адміністративної роботи, голова комітету                                                                                       В. І. Шорохов.

 

Вик. Ішкова Л.П. нач. ВДЗ,
 тел.(05366) 3-10-24,  моб. 067-712-81-18 

 

 Опубліковано 18.02.2015 p.

 

                                                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                            Наказ Міністерства економічного

                                                                                 розвитку  і  торгівлі України

 15.09.2014  № 1106

                                                                                                                                        

 

ІНФОРМАЦІЯ

про застосування  переговорної процедури закупівлі

 

1.      Замовник:

      1.1.Найменування. Національний авіаційний університет (Кременчуцький  

      льотний коледж  Національного авіаційного університету) МОНУ

1.2.Код за ЄДРПОУ:   01132369

1.3.Місцезнаходження. вул. Перемоги, 17/6, м. Кременчук, Полтавська обл. 39605

      1.4.Реєстаційний рахунок замовника. 35216001008726,  35221201008726 в ГУ ДКСУ у 

      Полтавській обл. МФО 831019 (Управління Державного Казначейства у м.  

      Кременчук, вул. Пролетарська 23/8, м. Кременчук Полтавська обл., 39600 ).

      1.5.Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками     

       (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із   

       зазначенням  коду міжміського телефонного зв’язку, електронна  адреса)

       Лісняк Василь Васильович - начальник комерційного відділу

       вул. Перемоги,17/6, м. Кременчук, Полтавська обл.,  39605.

 тел. (05366) 3-61-07, факс (0536) 74-09-11, , E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.">klk_nau@sat.poltava.ua

     

      2.Розмір  бюджетного призначення за  кошторисом або очікувана вартість предмета  

      закупівлі  2 000 000,00 (два  мільйона) гривень  00 коп. з ПДВ

3.Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю  www.flightcollege.com.ua

4.Інформація про предмет закупівлі:

4.1.Найменування  предмета закупівлі 77.39.1. Послуги   щодо оренди та  лізингу  інших  машин, устаткування  та  майна н.в.і.у (Оренда комплексного тренажера вертольота МІ-8МТВ)

4.2. Кількість товарів або обсяг виконання  робіт чи надання послуг –  

4.3.Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. На  базі аеродрому

 м. Кременчук (Велика Кохнівка) Полтавської області

      4.4.Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: Протягом 2015 року  

 

5.Найменування/прізвище, Ім’я, по  батькові, місцезнаходження та контактні телефони учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори 

1.Приватне  підприємство “Укравіасервіс”

вул. Красіна, 89 А, к .302  м. Кременчук,  Полтавської обл.,  39600,

      тел.|факс (05366) 3-01-29

 

2.Товариство з  обмеженою  відповідальністю “Хелітрейнінг Україна”

вул. Гвардійська,4,  м.  Кременчук,  Полтавської обл., 39623,

тел.|факс (0536) 79-74-99, 70-58-22

 

      6 Інформація про  ціну пропозиції.

     

1.   1 999 200,00 (один мільйон дев”ятсот дев”яносто дев”ять тисяч двісті) гривень

     00  коп. з ПДВ

2. 2 299148,00  (два  мільйона двісіті  деяносто дев»ять  тисяч  сто  сорок вісім)гривень 00  коп  з  ПДВ

7.Умови застосування переговорної  процедури 

Відсутність конкуренції (у тому числі з технічних причин) на  відповідному ринку, внаслідок чого договір про закупівлю може  бути укладено лише з одним постачальнгиком, за відсутності при цьому альтернативи (п.2 ч.2 ст.39 Закону України від 10.04.2014року №1197-VIІ  „Про здійснення державних закупівель”)

8.Додаткова інформація

 

 

Заст. начальника коледжу з авіаційної безпеки

та адміністративної роботи, голова комітету                                                                                       В. І. Шорохов.

 

Вик. Ішкова Л.П. нач. ВДЗ,
 тел.(05366) 3-10-24,  моб. 067-712-81-18 

 

 

  Опубліковано 24.02.2015 p.

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства 
економічного розвитку 
і торгівлі України 
15.09.2014  № 1106

ПОВІДОМЛЕННЯ 

про акцепт пропозиції конкурсних торгів, або цінової пропозиції, або пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі

1. Замовник (генеральний замовник).

1.1.Найменування.

Національний авіаційний університет (Кременчуцький льотний коледж Національного авіаційного університету) МОНУ

1.2. Код за ЄДРПОУ. 01132369

1.3. Місцезнаходження. вул. Перемоги, 17/6 м.Кременчук,Полтавська обл., 39605.

2. Предмет закупівлі.

2.1. Найменування предмета закупівлі.77.39.1. Послуги   щодо оренди та  лізингу  інших  машин, устаткування  та  майна н.в.і.у (Оренда комплексного тренажера вертольота МІ-8МТВ)

2.2.Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг.

 

2.3.Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг.

На  базі аеродрому м. Кременчук  (Велика Кохнівка)  Полтавської області

2.4.Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг.

Протягом 2015 року.

3. Процедура закупівлі.Переговорна  процедура

4. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.

23.02.2015 року № 060557

5. Учасник-переможець (учасники-переможці).

5.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові.

Приватне  підприємство “Укравіасервіс”

5.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків  38560657

5.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс.

вул. Красіна, 89 А, к .302  м. Кременчук,  Полтавської обл.,  39600,

тел.|факс (05366) 3-01-29

6.Ціна акцептованої пропозиції (пропозицій) конкурсних торгів (цінової пропозиції, пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі):

1 999 200,00 ( один мільйон дев”ятсот дев”яносто дев”ять тисяч двісті ) гривень

 00  коп. з ПДВ

Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару):

 

7.Дата прийняття рішення про акцепт пропозиції (пропозицій) конкурсних торгів (цінової пропозиції, пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі). 24.02.2015 року

8. Строк, протягом якого має бути укладений договір про закупівлю (рамкова угода).

12.03.2015року

Заст. начальника коледжу з авіаційної безпеки

та адміністративної роботи, голова комітету                                                                                       В. І. Шорохов.

 

Вик. Ішкова Л.П. нач. ВДЗ,
 тел.(05366) 3-10-24,  моб. 067-712-81-18 

 

  Опубліковано 12.03.2015 p.

 

                                                                                                                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                           Наказ Міністерства економічного                                                                                        

                                                                                                                                    розвитку  і  торгівлі України                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                       15.09.2014  № 1106

                                                                                                                                         

І Н Ф О Р М А Ц І Я
про
 результати  проведення  переговорної процедури зпкупівлі

1. Замовник:

1.1. Найменування. Національний авіаційний університет (Кременчуцький льотний коледж Національного авіаційного Університету) МОНУ

1.2.  Код за ЄДРПОУ - 01132369

1.3. Місцезнаходження:  вул. Перемоги, 17/6,м. Кременчук, Полтавська обл. 39605

 

2.Джерело фінансування закупівлі. Кошти  державного  бюджетуУкраїни(  спеціальний  фонд)

3.Інформація про предмет закупівлі:

3.1.Найменування предмета закупівлі77.39.1. Послуги  щодо оренди та  лізингу  інших  машин, устаткування  та  майна н.в.і.у (Оренда комплексного тренажера вертольота МІ-8МТВ)

 

3.2.Кількість товарів або  обсяг виконання робіт чи надання послуг:

 

3.3.Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг На базі аеродрому м. Кременчук  (Велика Кохнівка)  Полтавської області

 

3.4.Строк  поставки  товарів, виконання  робіт чи надання  послуг: Протягом 2015р.

4. Інформування про застосування  переговорної процедури закупівлі :

4.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщено інформацію про застосування переговорної  процедури закупівлі www.flightcollege.com.ua

 

4.2. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування переговорної процедури закупівлі,розміщеної на  веб-порталі Уповноваженого  органу з питань закупівель

23.02.2015 року № 060557

4.3. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого  органу з питань  закупівель

23.02.2015 року № 060557 |1  

4.4. Дата оприлюднення  та  номер  повідомлення  про  акцепт пропозиції за  результатами застосування переговорної процедури закупівлі,розміщеного на веб-порталі Уповноваженого  органу з питань закупівель 27.02.2015р. № 067677  

5.Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі: 11.02.2015р., 20.02.2015р.

6. Інформація про переможця  переговорної процедури закупівлі :

6.1.Найменування/прізвище, ім'я, по батькові:  Приватне  підприємство “Укравіасервіс”

6.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки  платника  податків  38560657

6.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи),  

телефон, телефакс: вул. Красіна, 89 А, к. 302  м. Кременчук,  Полтавської обл.,  39600,

тел.|факс (05366) 3-01-29

7. Результат проведення процедури закупівлі:

7.1.Дата акцепту пропозиції  24.02.2015р.

7.2. Дата укладення договору про закупівлю12.03.2015р.

7.3.Сума, визначена в договорі про закупівлю1 999 200,00 ( один мільйон дев”ятсот дев”яносто дев”ять тисяч двісті ) гривень 00  коп. з ПДВ

7.4.Ціна за одиницю товару ( у разі закупівлі товару)  

8.Відміна  процедури  закупівлі:
8.1. Дата прийняття рішення.
8.2. Підстава

 

Заст. начальника коледжу з авіаційної безпеки

та адміністративної роботи, голова комітету                                                                                       В. І. Шорохов.

 

Вик. Ішкова Л.П. нач. ВДЗ,
 тел.(05366) 3-10-24,  моб. 067-712-81-18 


 Опубліковано 20.07.2015 p.

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
економічного розвитку 
і торгівлі України 
15.09.2014  N 1106

ІНФОРМАЦІЯ 
про застосування переговорної процедури закупівлі

1. Замовник.

1.1. Найменування. Національний авіаційний університет (Кременчуцький льотний коледж Національного авіаційного університету) МОНУ.

1.2. Код за ЄДРПОУ. 01132369

1.3. Місцезнаходження.вул.Перемоги,17/6, м.Кременчук, Полтавська обл. 39605

1.4. Реєстраційний рахунок замовника. 35221201008726 в  ГУ ДКСУ у Полтавській обл. МФО 831019 (Управління Державного Казначейства у м.Кременчук, вул. Пролетарська, 23/8, м.Кременчук Полтавська обл., 39600)

1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, електронна адреса). Лісняк Василь Васильович, начальник комерційного відділу, тел.(05366) 3-61-07, факс (0536) 74-09-11   е-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі. 1 929 600грн.00коп. (Один мільйон дев’ятсот двадцять дев’ять тисяч шістсот грн.00 коп.) з ПДВ   

3. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю.  www.flightcollege.com.ua

4. Інформація про предмет закупівлі.

4.1. Найменування предмета закупівлі. Послуги щодо тимчасового розміщування відвідувачів у кімнатах або житлових одиницях, зі щоденним обслуговуванням (крім за умов сумісного користування в режимі розподіляння часу (таймшеру)),  кат. 55.10.1 згідно ДКПП ДК016:2010 (Послуги з надання готельних номерів під проживання представникам Замовника — громадянам України та іноземцям)

4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг.

4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг.                                           

Готель «Кремінь», категорія три зірки (***), вул.Жовтнева,1 м.Кременчук, Полтавська обл.

4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг.                                            

Серпень — Грудень 2015 року.

5. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові, місцезнаходження та контактні телефони учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори.

Товариство з обмеженою  відповідальністю «УКРПРОДТОРГСЕРВІС» вул.Жовтнева,1 м.Кременчук, Полтавська обл. 39600.  тел/ факс (0536) 79-23-08

6. Інформація про ціну пропозиції.  

1 929 600грн.00коп. (Один мільйон дев’ятсот двадцять дев’ять тисяч шістсот грн.00 коп.) з ПДВ   

7. Умова застосування переговорної процедури.

Замовником було двічі відмінено процедуру закупівлі через відсутність достатньої кількості учасників (п.4 ч.2 ст. 39 Закону України  від 10.04.2014р. № 1197 -VІІ «Про здійснення державних закупівель»).

8. Додаткова інформація.

Відділ державних закупівель тел/факс (05366)3-10-24,   канцелярія тел/факс (0536)74-09-11, е-mail: klk_nau@sat.poltava.ua

 

 

Заступник начальника коледжу з авіаційної безпеки

та адміністративної роботи,голова комітету з конкурсних торгів                                               В.І.Шорохов

 

Вик. Казацька В.В.

технік відділу з державних закупівель, тел.(05366) 3-10-24. моб. 067-94-49-850


  Опубліковано 23.07.2015 p.

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
економічного розвитку 
і торгівлі України 
15.09.2014  № 1106

 

 ПОВІДОМЛЕННЯ 

про акцепт пропозиції конкурсних торгів, або цінової пропозиції, або пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі

1. Замовник (генеральний замовник).

1.1. Найменування.

Національний авіаційний університет (Кременчуцький льотний коледж Національного авіаційного університету) МОНУ

1.2. Код за ЄДРПОУ. 01132369

1.3. Місцезнаходження.вул. Перемоги, 17/6,  м.Кременчук,  Полтавська обл.,  39605

2. Предмет закупівлі.

2.1. Найменування предмета закупівлі. 

Послуги щодо тимчасового розміщування відвідувачів у кімнатах або житлових одиницях, зі щоденним обслуговуванням (крім за умов сумісного користування в режимі розподіляння часу (таймшеру)),  кат. 55.10.1 згідно ДКПП ДК016:2010 (Послуги з надання готельних номерів під проживання представникам Замовника — громадянам України та іноземцям)

2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг.

2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг.

Готель «Кремінь», категорія три зірки (***), вул.Жовтнева,1 м.Кременчук, Полтавська обл.

2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг.

Серпень — Грудень 2015 року.

3. Процедура закупівлі. Переговорна процедура закупівлі.

4. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.

21.07.2015  № 166468

5. Учасник-переможець (учасники-переможці).

5.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові.

Товариство з обмеженою відповідальністю “УКРПРОДТОРГСЕРВІС

5.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків.

24566930

5.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс.

Вул. Жовтнева, 1 м.Кременчук, Полтавська обл., 39600, тел/ факс (0536) 79-23-08

6. Ціна акцептованої пропозиції (пропозицій) конкурсних торгів (цінової пропозиції, пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі):

цифрами: 1 929 600,00 грн. з ПДВ   

словами: (Один мільйон дев’ятсот двадцять дев’ять тисяч шістсот грн.00 коп.) з ПДВ   

7. Дата прийняття рішення про акцепт пропозиції (пропозицій) конкурсних торгів (цінової пропозиції, пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі).   22.07.2015р.

8. Строк, протягом якого має бути укладений договір про закупівлю (рамкова угода).  10.08.2015р.

 

 

Заст. начальника коледжу з авіаційної безпеки

та адміністративної роботи,голова комітету з конкурсних торгів                                        В.І.Шорохов

 

Вик. Казацька В.В.

технік відділу з державних закупівель, тел.(05366) 3-10-24, моб. 067-94-49-850


 

Опубліковано 11.08.2015 p.

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
економічного розвитку 
і торгівлі України 
15.09.2014  N 1106

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати проведення переговорної процедури закупівлі

1. Замовник.

1.1. Найменування. Національний авіаційний університет (Кременчуцький льотний коледж Національного авіаційного університету) МОНУ.

1.2. Код за ЄДРПОУ. 01132369

1.3. Місцезнаходження.вул.Перемоги,17/6, м.Кременчук, Полтавська обл. 39605

2. Джерело фінансування закупівлі. 

Кошти Державного бюджету України (спецкошти), р/р  35221201008726 в  ГУ ДКСУ у Полтавській обл. МФО 831019 (Управління Державного Казначейства у м. Кременчук, вул. Пролетарська 23/8, м. Кременчук Полтавська обл., 39600 )                                                                        

3. Інформація про предмет закупівлі.

3.1. Найменування предмета закупівлі.   

Послуги щодо тимчасового розміщування відвідувачів у кімнатах або житлових одиницях, зі щоденним обслуговуванням (крім за умов сумісного користування в режимі розподіляння часу (таймшеру)),  кат. 55.10.1 згідно ДКПП ДК016:2010 (Послуги з надання готельних номерів під проживання представникам Замовника — громадянам України та іноземцям)

3.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг.

3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг.

Готель «Кремінь», категорія три зірки (***), вул.Жовтнева,1 м.Кременчук, Полтавська обл.

3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. Серпень — Грудень 2015 року.

4. Інформування про застосування переговорної процедури закупівлі.

4.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщено інформацію про застосування переговорної процедури закупівлі. www.flightcollege.com.ua

4.2. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування переговорної процедури закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель. 21.07.2015  № 166468

4.3. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель. 21.07.2015 № 166468

4.4. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель. 27.07.2015  № 169356

5. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі.   

13.07.2015р. та 16.07.2015р.

6. Інформація про переможця переговорної процедури закупівлі.

6.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові. 

Товариство з обмеженою відповідальністю “УКРПРОДТОРГСЕРВІС

6.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків. 24566930

6.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс.

Вул. Жовтнева, 1 м.Кременчук, Полтавська обл., 39600, тел/ факс (0536) 79-23-08

7. Результат проведення процедури закупівлі.

7.1. Дата акцепту пропозиції. 22.07.2015р.

7.2. Дата укладення договору про закупівлю. 10.08.2015р.

7.3. Сума, визначена в договорі про закупівлю:

цифрами: 1 929 600,00 грн. з ПДВ   

словами: (Один мільйон дев’ятсот двадцять дев’ять тисяч шістсот грн.00 коп.) з ПДВ

7.4. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару).

8. Відміна процедури закупівлі.

8.1. Дата прийняття рішення.

8.2. Підстава.

Заст. начальника коледжу з авіаційної безпеки

та адміністративної роботи, голова комітету з конкурсних торгів                                        В.І.Шорохов

 

Вик. Казацька В.В.

технік відділу з державних

закупівель, тел.(05366) 3-10-24, моб. 067-94-49-850


  Опубліковано 07.09.2015 p.

 ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства економічного

розвитку  і  торгівлі України

                                                                                            15.09.2014  № 1106

 ІНФОРМАЦІЯ

про застосування  переговорної процедури закупівлі

1. Замовник:

1.1. Найменування. Національний авіаційний університет (Кременчуцький  

      льотний коледж  Національного авіаційного університету) МОНУ

1.2. Код за ЄДРПОУ:   01132369

1.3. Місцезнаходження. вул. Перемоги, 17/6, м. Кременчук, Полтавська обл. 39605

1.4. Реєстаційний рахунок замовника. 35216001008726,  35221201008726 в ГУ ДКСУ у Полтавській обл. МФО 831019 (Управління Державного Казначейства у м. ременчук, вул. Пролетарська 23/8, м. Кременчук Полтавська обл., 39600 ).

1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням  коду міжміського телефонного зв’язку, електронна  адреса)

       Дьомка  Володимир  Вікторович, начальник ВЕТТ і СТО та ІМ

       вул. Перемоги,17/6, м. Кременчук, Полтавська обл.,  39605.

 тел. (05366) 3-10-01, факс (0536) 74-09-11, , E-mail: klk_nau@sat.poltava.ua

2. Розмір  бюджетного призначення за  кошторисом або очікувана вартість предмета  

    закупівлі 1 349 298,00  (один мільйон триста  сорок дев”ять тисяч двісіті

     дев “яносто вісім)  гривень  00 коп. з ПДВ

3. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю  www.flightcollege.com.ua

4. Інформація про предмет закупівлі:

4.1. Найменування  предмета закупівлі код за ДК 016:2010 - 06.20.1 Газ природний, скраплений або в газоподібному стані ( газ природний     за регульованим  тарифом )

4.2. Кількість товарів або обсяг виконання  робіт чи надання послуг – 150 000  м3

4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. Аеродром  Кременчук (Велика Кохнівка) Полтавської області

4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 

   до  31  грудня 2015 року 

5. Найменування/прізвище, Ім’я, по  батькові, місцезнаходження та контактні телефони учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори

Товариство  з обмеженою  відповідальністю «Кременчукгаз-постачання», пров. Героїв Бреста,46, м. Кременчук, Полтавської обл., 39601,

тел.(0536) 77-17-28   факс (0536) 77-22-96

6. Інформація про  ціну пропозиції.1 349 298,00  (один  мільйон триста  сорок дев”ять  тисяч   двісіті  дев “яносто вісім)  гривень  00 коп. з ПДВ

    (  8 995,32 грн  з  ПДВ  за 1000,000 кубічних метрів )

7. Умови застосування переговорної  процедури 

Відсутність конкуренції (у тому числі з технічних причин) на  відповідному ринку, внаслідок чого договір про закупівлю може  бути укладено лише з одним постачальнгиком, за відсутності при цьому альтернативи (п.2 ч.2 ст.39 Закону України від 10.04.2014року №1197-VIІ  „Про здійснення державних закупівель”)

8. Додаткова інформація. 

 

Заст. начальника коледжу з авіаційної безпеки

та адміністративної роботи, голова комітету                                                                                       В. І. Шорохов.

 

Вик. Ішкова Л.П. нач. ВДЗ,
 тел.(05366) 3-10-24,  моб. 067-712-81-18 

 


 Опубліковано 11.09.2015 p.

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства 
економічного розвитку 
і торгівлі України 
15.09.2014  № 1106

 ПОВІДОМЛЕННЯ 

про акцепт пропозиції конкурсних торгів, або цінової пропозиції, або пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі

1. Замовник (генеральний замовник).

Найменування.

Національний авіаційний університет (Кременчуцький льотний коледж Національного авіаційного університету) МОНУ

1.2. Код за ЄДРПОУ. 01132369

1.3. Місцезнаходження. вул. Перемоги, 17/6 м.Кременчук,Полтавська обл., 39605

2. Предмет закупівлі.

2.1. Найменування предмета закупівлі.код за ДК 016:2010 - 06.20.1 Газ природний, скраплений або в газоподібному стані ( газ природний     за регульованим  тарифом )

Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг. 150 000  м3)

Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг.

Аеродром   Кременчук (Велика Кохнівка) Полтавської області

Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг.

до 31 грудня 2015 року.

3. Процедура закупівлі. Переговорна  процедура

4. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.

10.09.2015 року № 194283

5. Учасник-переможець (учасники-переможці).

5.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові.Товариство  з обмеженою  відповідальністю «Кременчукгаз-постачання»

5.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків

20071686

5.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс.

пров. Героїв Бреста,46, м. Кременчук, Полтавської обл., 39601, тел.(0536) 77-17-28   факс (0536) 77-22-96

Ціна акцептованої пропозиції (пропозицій) конкурсних торгів (цінової пропозиції, пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі):

1 349 298,00  (один  мільйон триста  сорок дев”ять  тисяч  двісті  дев “яносто вісім)  гривень  00 коп. з ПДВ.

Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару): 8 995,32 (вісім тисяч дев”ятсот дев”яносто  п”ять ) гривень  32  коп.  з  ПДВ

Дата прийняття рішення про акцепт пропозиції (пропозицій) конкурсних торгів (цінової пропозиції, пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі). 11.09.2015 року

8. Строк, протягом якого має бути укладений договір про закупівлю (рамкова угода).

28.09.2015року

 

Заст. начальника коледжу з авіаційної безпеки

та адміністративної роботи, голова комітету                                                                                       В. І. Шорохов.

 

Вик. Ішкова Л.П. нач. ВДЗ,
 тел.(05366) 3-10-24,  моб. 067-712-81-18 

 

Опубліковано 28.09.2015 p.                       

 ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                           Наказ Міністерства економічного

                                                                                                                                    розвитку  і  торгівлі України

                                                                                                                                                       15.09.2014  № 1106

                                                                                                                                         І Н Ф О Р М А Ц І Я

про  результати  проведення  переговорної процедури зпкупівлі

1. Замовник:

1.1. Найменування. Національний авіаційний університет(Кременчуцький льотний коледж Національного авіаційного Університету) МОНУ

1.2. Код за ЄДРПОУ - 01132369

1.3. Місцезнаходження:  вул. Перемоги, 17/6,м. Кременчук, Полтавська обл. 39605

2. Джерело фінансування закупівлі. Кошти  державного  бюджету України(загальний та  спеціальний  фонди)

3. Інформація про предмет закупівлі:

3.1. Найменування предмета закупівлі: код за ДК 016:2010 - 06.20.1 Газ природний, скраплений або в газоподібному стані ( газ природний    за регульованим  тарифом )

3.2. Кількість товарів або  обсяг виконання робіт чи надання послуг: 150 000 м3)

3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. Аеродром Кременчук (Велика Кохнівка ) Полтавської області

3.4. Строк  поставки  товарів, виконання  робіт чи надання  послуг: до 31 грудня 2015р.

4. Інформування про застосування  переговорної процедури закупівлі :

4.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщено інформацію про застосування переговорної  процедури закупівлі www.flightcollege.com.ua

4.2. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування переговорної процедури закупівлі,розміщеної на  веб-порталі Уповноваженого  органу з питань закупівель 10.09.2015р. №194283

4.3. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі  Уповноваженого  органу з питань  закупівель 10.09.2015р. №194283 |1  

4.4. Дата оприлюднення  та  номер  повідомлення  про  акцепт пропозиції за  результатами застосування переговорної процедури закупівлі,розміщеного на веб-порталі Уповноваженого  органу з питань закупівель 16.09.2015р. № 197468 

5. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі: 03.09.2015р.,

6. Інформація про переможця  переговорної процедури закупівлі :

6.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові:  Товариство  з обмеженою  відповідальністю «Кременчукгаз-постачання»

6.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки  платника  податків - 20071686

6.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс: пров. Героїв Бреста,46, м. Кременчук, Полтавської обл., 39601, тел (0536) 77-17-28  факс (0536) 77-22-96

7. Результат проведення процедури закупівлі:

7.1. Дата акцепту пропозиції - 11.09.2015р.

7.2. Дата укладення договору про закупівлю -  28.09.2015р.

7.3. Сума, визначена в договорі про закупівлю 1 349 298,00  (один  мільйон триста  сорок дев”ять  тисяч  двісті  дев “яносто вісім)  гривень  00 коп. з ПДВ.

7.4.Ціна за одиницю товару ( у разі закупівлі товару) - 8 995,32 (вісім тисяч дев”ятсот дев”яносто  п”ять ) гривень  32  коп.  з  ПДВ 

8. Відміна  процедури  закупівлі:
8.1. Дата прийняття рішення.
8.2. Підстава

Заст. начальника коледжу з авіаційної безпеки

та адміністративної роботи, голова комітету                                                                                       В. І. Шорохов.

 

Вик. Ішкова Л.П. нач. ВДЗ,
 тел.(05366) 3-10-24,  моб. 067-712-81-18 

Опубліковано 15.12.2015 p.        

                                                      

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства економічного

розвитку і торгівлі України

15.09.2014 № 1106

 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про застосування переговорної процедури закупівлі

 

 

 

  1. Замовник:

 

1.1.Найменування. Національний авіаційний університет (Кременчуцький

 

льотний коледж Національного авіаційного університету) МОНУ

 

1.2.Код за ЄДРПОУ: 01132369

 

1.3.Місцезнаходження. вул. Перемоги, 17/6, м. Кременчук, Полтавська обл. 39605

 

1.4.Реєстаційний рахунок замовника. 35216001008726, 35221201008726 в ГУ ДКСУ у

 

Полтавській обл. МФО 831019 (Управління Державного Казначейства у м.

 

Кременчук, вул. Пролетарська 23/8, м. Кременчук Полтавська обл., 39600 ) .

 

1.5.Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками

 

(прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із

 

зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, електронна адреса)

 

Дьомка Володимир Вікторович, начальник ВЕТТ і СТО та ІМ

 

вул. Перемоги,17/6, м. Кременчук, Полтавська обл., 39605.

 

тел. (05366) 3-10-01, факс (0536) 74-09-11, , E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.">klkЭтот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.">_Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.">nauЭтот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.">@Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.">satЭтот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.">.Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.">poltavaЭтот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.">.Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.">ua

 

2.Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета

 

закупівлі

 

5 756 439,00 ( п'ять мільйонів сімсот п’ятдесят шість тисяч чотириста тридцять

 

дев'ять) гривень 00 коп.

3. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю www.flightcollege.com.ua  

4. Інформація про предмет закупівлі: 

4.1. Найменування предмета закупівлі код 35.30.1 – пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води ( постачання теплової енергії в гарячій воді )

4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг –

постачання теплової енергії в гарячій воді 3900 Гкал

4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг

 За місцезнаходженням об”єктів замовника

4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: січень грудень 2016року 

5. Найменування/прізвище, Ім’я, по батькові, місцезнаходження та контактні телефони учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори

 Публічне акціонерне товариство «Полтаваобленерго» Кременчуцька філія, вул. 60 років Жовтня,8, м. Кременчук, Полтавської обл., 39601, тел (0536) 76-01-86 факс (0536) 76-02-86

6. Інформація про ціну пропозиції.

5 756 439,00 (п'ять мільйонів сімсот п’ятдесят шість тисяч чотириста тридцять дев'ять) гривень 00 коп. з ПДВ

7. Умови застосування переговорної процедури

Відсутність конкуренції (у тому числі з технічних причин) на відповідному ринку, внаслідок чого договір про закупівлю може бути укладено лише з одним постачальнгиком, за відсутності при цьому альтернативи (п.2 ч.2 ст.39 Закону України від 10.04.2014року №1197-VIІ „Про здійснення державних закупівель”)

8. Додаткова інформація.

 

Заст. начальника коледжу з авіаційної безпеки

та адміністративної роботи, голова комітету                                                                                       В. І. Шорохов.

 

Вик. Ішкова Л.П. нач. ВДЗ, 
 тел.(05366) 3-10-24,  моб. 067-712-81-18 

 

 

Опубліковано 15.12.2015 p.        

 

 

                                                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                            Наказ Міністерства економічного

                                                                                 розвитку  і  торгівлі України

                                                                                            15.09.2014  № 1106

                                                                                                                                        

 

ІНФОРМАЦІЯ

про застосування  переговорної процедури закупівлі

 

1. Замовник:

      1.1. Найменування. Національний авіаційний університет (Кременчуцький  

      льотний коледж  Національного авіаційного університету) МОНУ

1.2. Код за ЄДРПОУ:   01132369

1.3. Місцезнаходження. вул. Перемоги, 17/6, м. Кременчук, Полтавська обл. 39605

      1.4. Реєстаційний рахунок замовника. 35216001008726,  35221201008726 в ГУ ДКСУ у 

      Полтавській обл. МФО 831019 (Управління Державного Казначейства у м.  

      Кременчук, вул. Пролетарська 23/8, м. Кременчук Полтавська обл., 39600 ) .

      1.5.Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками     

       (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із   

       зазначенням  коду міжміського телефонного зв’язку, електронна  адреса)

       Дьомка  Володимир  Вікторович, начальник ВЕТТ і СТО та ІМ

       вул. Перемоги,17/6, м. Кременчук, Полтавська обл.,  39605.

 тел. (05366) 3-10-01, факс (0536) 74-09-11, , E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.">klk_nau@sat.poltava.ua

   

2. Розмір  бюджетного призначення за  кошторисом або очікувана вартість предмета  

      закупівлі 260 064,00 (двісті  шістдесят тисяч  шістдесят  чотири ) грн.00 коп.

3. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю  www.flightcollege.com.ua

4. Інформація про предмет закупівлі:

4.1. Найменування  предмета закупівлі код 36.00.2 обробляння та  розподіляння  води  трубопроводами ( водопостачання ) 

4.2. Кількість товарів або обсяг виконання  робіт чи надання послуг – 72 000 м3

4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг

 За  місцезнаходженням  об”єктів   замовника

4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:  січень грудень  2016року

5. Найменування/прізвище, Ім’я, по  батькові, місцезнаходження та контактні телефони учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори

Комунальне  підприємство  «Кременчукводоканал» Кременчуцької міської ради ров. Героїв  Бреста, 35-А, м. Кременчук, Полтавської обл., 39602,

тел.  (0536) 77-97-01  факс (0536)  74-74-45

6. Інформація про  ціну пропозиції.  

     260 064,00 (двісті  шістдесят тисяч  шістдесят  чотири ) грн.00 коп.  з ПДВ

7.Умови застосування переговорної  процедури 

Відсутність конкуренції (у тому числі з технічних причин) на  відповідному ринку, внаслідок чого договір про закупівлю може  бути укладено лише з одним постачальнгиком, за відсутності при цьому альтернативи (п.2 ч.2 ст.39 Закону України від 10.04.2014року №1197-VIІ  „Про здійснення державних закупівель”) 

8. Додаткова інформація. 

 

 

Заст. начальника коледжу з авіаційної безпеки

та адміністративної роботи, голова комітету                                                                                       В. І. Шорохов.

 

Вик. Ішкова Л.П. нач. ВДЗ, 
 тел.(05366) 3-10-24,  моб. 067-712-81-18 

 

 

Опубліковано 15.12.2015 p.        

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства економічного

розвитку і торгівлі України

5.09.2014 № 1106

 

 

 

ІНФОРМАЦІЯ

 про застосування переговорної процедури закупівлі

 

 

1. Замовник:

1.1. Найменування.

Національний авіаційний університет (Кременчуцький льотний коледж Національного авіаційного університету) МОНУ

1.2. Код за ЄДРПОУ: 01132369 

1.3. Місцезнаходження. вул. Перемоги, 17/6, м. Кременчук, Полтавська обл. 39605

1.4. Реєстаційний рахунок замовника. 35216001008726, 35221201008726 в ГУ ДКСУ у Полтавській обл. МФО 831019 (Управління Державного Казначейства у м. Кременчук, вул. Пролетарська 23/8, м. Кременчук Полтавська обл., 39600).

1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, електронна адреса)

Дьомка Володимир Вікторович, начальник ВЕТТ і СТО та ІМ

вул. Перемоги,17/6, м. Кременчук, Полтавська обл., 39605.

тел. (05366) 3-10-01, факс (0536) 74-09-11, , E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.">_Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.">@Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.">.Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.">.Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі 452 736,00 (чотириста п’ятдесят дві тисячі сімсот тридцять шість ) грн. 00 коп.

3. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю www.flightcollege.com.ua

4. Інформація про предмет закупівлі:

4.1. Найменування предмета закупівлі код 37.00.1 послуги каналізаційні

( водовідведення)

4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг – 96 000 м3

4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг

За місцезнаходженням об”єктів замовника

4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: січень грудень 2016року

5. Найменування/прізвище, Ім’я, по батькові, місцезнаходження та контактні телефони учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори

Комунальне підприємство «Кременчукводоканал» Кременчуцької міської ради, пров. Героїв Бресту, 35-А, м. Кременчук, Полтавської обл., 39602, тел (0536) 77-97-01 факс (0536) 74-74-45

6. Інформація про ціну пропозиції.

452 736,00 (чотириста п’ятдесят дві тисячі сімсот тридцять шість ) грн. 00 коп. з ПДВ

7. Умови застосування переговорної процедури

Відсутність конкуренції (у тому числі з технічних причин) на відповідному ринку, внаслідок чого договір про закупівлю може бути укладено лише з одним постачальнгиком, за відсутності при цьому альтернативи (п.2 ч.2 ст.39 Закону України від 10.04.2014року №1197-VIІ „Про здійснення державних закупівель”)

8. Додаткова інформація.

 

 

Заст. начальника коледжу з авіаційної безпеки

та адміністративної роботи, голова комітету                                                                                       В. І. Шорохов.

 

Вик. Ішкова Л.П. нач. ВДЗ, 
 тел.(05366) 3-10-24,  моб. 067-712-81-18 

 


 

 Опубліковано 17.12.2015 p.        

 

 

                                                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                            Наказ Міністерства економічного

розвитку  і  торгівлі України

                                                                                            15.09.2014  № 1106

                                                                                                                                        

 

ІНФОРМАЦІЯ

про застосування  переговорної процедури закупівлі

 

1.  Замовник:

      1.1.Найменування. Національний авіаційний університет (Кременчуцький  

      льотний коледж  Національного авіаційного університету) МОНУ

1.2.Код за ЄДРПОУ:   01132369

1.3.Місцезнаходження. вул. Перемоги, 17/6, м. Кременчук, Полтавська обл. 39605

      1.4.Реєстаційний рахунок замовника. 35216001008726,  35221201008726 в ГУ ДКСУ у 

      Полтавській обл. МФО 831019 (Управління Державного Казначейства у м.  

      Кременчук, вул. Пролетарська 23/8, м. Кременчук Полтавська обл., 39600 ) .

      1.5.Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками     

       (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із   

       зазначенням  коду міжміського телефонного зв’язку, електронна  адреса)

       Малаш   Володимир   Миколайович,  начальник   служби  ЕСТЗП

вул. Перемоги,17/6, м. Кременчук, Полтавська обл.,  39605.

      Тел. (0536) 72-45-11, факс(0536)74-09-11 , E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.">klk_nau@sat.poltava.ua

2. Розмір  бюджетного призначення за  кошторисом або очікувана вартість предмета  

      закупівлі  4 489 500,00  (чотири  мільйони чотириста вісімдесят дев'ять тисяч   

      п’ятсот )  гривень  00 коп.

3. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю  www.flightcollege.com.ua

4. Інформація про предмет закупівлі:

4.1. Найменування  предмета закупівлі  код  35.11.1 –  енергія  електрична

      Лот1- енергія електрична для  центральної  бази КЛК та  аеродрому м. Кременчук 

      (В.Кохнівка);

      Лот2 - енергія  електрична  для дальнього приводного радиомаркера (ДПРМ)

       м.  Кременчук;

Лот3 - енергія  електрична  для аеродрому  м. Глобине;

4.2. Кількість товарів або обсяг виконання  робіт чи надання послуг –

      Лот 1  – 2 340 000 кВтгод;

      Лот 2   -     60 000 кВтгод; 

      Лот 3   -     60 000 кВтгод;

4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг

 за  місцезнаходженням об’єктів  замовника

4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:  січень грудень 2016року

5. Найменування/прізвище, Ім’я, по  батькові, місцезнаходження та контактні телефони учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори 

Лот 1 – Публічне  акціонерне  товариство  «Полтаваобленерго»,Кременчуцька  філія, вул. 60 років Жовтня,8, м. Кременчук, Полтавської обл.,   39601, 

тел./факс (0536) 76-01-43,  76-02-76; 

Лот 2 - Публічне акціонерне  товариство  «Полтаваобленерго», Велико – Кохнівська філія проспект Полтавський, 277, м. Кременчук, Полтавської обл., 39628,    тел./факс (0536) 76-00-31, 76-00-23; 

Лот 3 –Публічне акціонерне  товариство «Полтаваобленерго», Глобинська  філія,

 вул. Карла Маркса,(Володимирівська) 205, м. Глобине, Полтавської обл.,  39000,  

 тел./факс  (05365)  2-70-98,  2-57-70;

6. Інформація про  ціну пропозиції.

Лот 1 -  4 270 500,00 (чотири мільйони  двісті   сімдесят тисяч  п’ятсот ) гривень 00 коп. з ПДВ

 Лот 2 -  109 500,00  (сто дев’ять тисяч  п’ятсот) гривень 00 коп. з ПДВ

 Лот 3 -  109 500,00  (сто дев’ять тисяч  п’ятсот) гривень 00 коп. з ПДВ

Лот 1-1,8250 грн.|кВтгод з ПДВ;  лот 2 -1,8250грн.|кВтгод з ПДВ;  Лот 3-1,8250 грн.|кВтгод з ПДВ;

7. Умови застосування переговорної  процедури 

Відсутність конкуренції (у тому числі з технічних причин) на  відповідному ринку, внаслідок чого договір про закупівлю може  бути укладено лише з одним постачальнгиком, за відсутності при цьому альтернативи (п.2 ч.2 ст.39 Закону України від 10.04.2014року №1197-VIІ  „Про здійснення державних закупівель”) 

8. Додаткова інформація. 

 

Заст. начальника коледжу з авіаційної безпеки

та адміністративної роботи, голова комітету                                                                                       В. І. Шорохов.

 

Вик. Ішкова Л.П. нач. ВДЗ, 
 тел.(05366) 3-10-24,  моб. 067-712-81-18 

 


 Опубліковано 21.12.2015 p.     

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства 
економічного розвитку 
і торгівлі України 
15.09.2014  № 1106

 

 ПОВІДОМЛЕННЯ 

про акцепт пропозиції конкурсних торгів, або цінової пропозиції, або пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі

 

1. Замовник (генеральний замовник).

1.1.         Найменування.

Національний авіаційний університет (Кременчуцький льотний коледж Національного авіаційного університету) МОНУ

1.2. Код за ЄДРПОУ. 01132369

1.3. Місцезнаходження. вул. Перемоги, 17/6 м.Кременчук,Полтавська обл., 39605

2. Предмет закупівлі.

2.1. Найменування предмета закупівлі. код 35.30.1 – пара та гаряча вода; постачання  пари та  гарячої  води (  постачання теплової  енергії  в гарячій  воді  )

2.2.   Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг  3900 Гкал

2.3.    Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг.

 За  місцезнаходженням  об”єктів   замовника

2.4.         Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг.

Січень – грудень 2016 року.

       3. Процедура закупівлі. Переговорна  процедура закупівлі

    4. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.

18.12.2015 року № 249403 

5. Учасник-переможець (учасники-переможці). 

5.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові. Публічне  акціонерне  товариство «Полтаваобленерго» Кременчуцька філія, 

5.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків

00131819 

5.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс.

вул. 60 років Жовтня,8, м. Кременчук, Полтавської обл., 39601, тел (0536) 76-01-86   факс (0536)  76-02-86 

6. Ціна акцептованої пропозиції (пропозицій) конкурсних торгів (цінової пропозиції, пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі):

5 756 439,00 ( п'ять  мільйонів  сімсот  п’ятдесят шість тисяч чотириста тридцять дев'ять)  гривень  00  коп. з ПДВ

Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару):  

7.  Дата прийняття рішення про акцепт пропозиції (пропозицій) конкурсних торгів (цінової пропозиції, пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі). 21.12.2015 року 

8. Строк, протягом якого має бути укладений договір про закупівлю (рамкова угода).

30.12.2015року

 

Заст. начальника коледжу з авіаційної безпеки

та адміністративної роботи, голова комітету                                                                                       В. І. Шорохов.

 

Вик. Ішкова Л.П. нач. ВДЗ, тел.(05366) 3-10-24,  моб. 067-712-81-18 

 


 Опубліковано 21.12.2015 p.     

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства 
економічного розвитку 
і торгівлі України 
15.09.2014  № 1106

ПОВІДОМЛЕННЯ 

про акцепт пропозиції конкурсних торгів, або цінової пропозиції, або пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі

1. Замовник (генеральний замовник).

1.1.         Найменування.

Національний авіаційний університет (Кременчуцький льотний коледж Національного авіаційного університету) МОНУ

1.2. Код за ЄДРПОУ. 01132369

1.3. Місцезнаходження. вул. Перемоги, 17/6 м.Кременчук,Полтавська обл., 39605

2. Предмет закупівлі.

2.1. Найменування предмета закупівлі.код 36.00.2 обробляння та  розподіляння води  трубопроводами ( водопостачання )

2.2.Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг    72 000 м3

2.3.         Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг.

За  місцезнаходженням об”єктів замовника

2.4.         Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг.

Січень – грудень 2016 року.

        3. Процедура закупівлі. Переговорна  процедура закупівлі

    4. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.

18.12.2015 року № 249509

5. Учасник-переможець (учасники-переможці).

5.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові.

Комунальне  підприємство  «Кременчукводоканал» Кременчуцької міської ради

5.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків

03361655

5.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс. пров. Героїв  Бреста, 35-А, м. Кременчук, Полтавської обл., 39602,  тел.  (0536) 77-97-01  факс (0536)  74-74-45

6.               Ціна акцептованої пропозиції (пропозицій) конкурсних торгів (цінової пропозиції, пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі):

  260 064,00 (двісті  шістдесят тисяч  шістдесят  чотири ) грн.00 коп.  з ПДВ

Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару):

7.               Дата прийняття рішення про акцепт пропозиції (пропозицій) конкурсних торгів (цінової пропозиції, пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі). 21.12.2015 року

8. Строк, протягом якого має бути укладений договір про закупівлю (рамкова угода).

30.12.2015року

Заст. начальника коледжу з авіаційної безпеки

та адміністративної роботи, голова комітету                                                                                       В. І. Шорохов.

 

Вик. Ішкова Л.П. нач. ВДЗ, 
 тел.(05366) 3-10-24,  моб. 067-712-81-18 

 


 Опубліковано 21.12.2015 p.     

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства 
економічного розвитку 
і торгівлі України 
15.09.2014  № 1106

 

ПОВІДОМЛЕННЯ 

про акцепт пропозиції конкурсних торгів, або цінової пропозиції, або пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі

 

1. Замовник (генеральний замовник).

  1. Найменування.

Національний авіаційний університет (Кременчуцький льотний коледж

Національного авіаційного університету) МОНУ

1.2. Код за ЄДРПОУ. 01132369

1.3. Місцезнаходження. вул. Перемоги, 17/6 м.Кременчук,Полтавська обл., 39605.

 

2. Предмет закупівлі.

2.1. Найменування предмета закупівлі код 37.00.1 послуги каналізаційні

( водовідведення )

2.2.Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг - 96 000 м3

    1. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг.

За місцезнаходженням об”єктів замовника

    1. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг.

Січень – грудень 2016 року.

 

3. Процедура закупівлі. Переговорна процедура закупівлі

 

4. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі,

розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.

18.12.2015 року № 249562

 

5. Учасник-переможець (учасники-переможці).

5.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові.

Комунальне підприємство «Кременчукводоканал» Кременчуцької міської ради

5.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків

03361655

5.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної

особи), телефон, телефакс. пров. Героїв Бреста, 35-А, м. Кременчук, Полтавської

обл., 39602, тел. (0536) 77-97-01 факс (0536) 74-74-45

 

6. Ціна акцептованої пропозиції (пропозицій) конкурсних торгів (цінової пропозиції,

пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі):

452 736,00 (чотириста п’ятдесят дві тисячі сімсот тридцять шість ) грн.

00 коп. з ПДВ

 

Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару):

 

7.Дата прийняття рішення про акцепт пропозиції (пропозицій) конкурсних торгів

(цінової пропозиції, пропозиції за результатами застосування переговорної процедури

закупівлі). 21.12.2015 року

 

8. Строк, протягом якого має бути укладений договір про закупівлю (рамкова угода).

30.12.2015року

 

 

Заст. начальника коледжу з авіаційної безпеки

та адміністративної роботи, голова комітету                                                                                       В. І. Шорохов.

 

Вик. Ішкова Л.П. нач. ВДЗ, 
 тел.(05366) 3-10-24,  моб. 067-712-81-18 

 


 

   Опубліковано 23.12.2015 p.     

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства 
економічного розвитку 
і торгівлі України 
15.09.2014  № 1106

ПОВІДОМЛЕННЯ 

про акцепт пропозиції конкурсних торгів, або цінової пропозиції, або пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі

1. Замовник (генеральний замовник).

1.1.Найменування.

Національний авіаційний університет (Кременчуцький льотний коледж Національного авіаційного університету) МОНУ

1.2. Код за ЄДРПОУ. 01132369

1.3. Місцезнаходження. вул. Перемоги, 17/6 м.Кременчук,Полтавська обл., 39605.

2. Предмет закупівлі.

2.1. Найменування предмета закупівлі. код  35.11.1 –  енергія  електрична

Лот1- енергія електрична для  центральної  бази КЛК та  аеродрому м. Кременчук   (В.Кохнівка);

Лот2 - енергія  електрична  для дальнього приводного радиомаркера (ДПРМ)

 м.  Кременчук;

Лот3 - енергія  електрична  для аеродрому  м. Глобине;

2.2.Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг.

Лот1  – 2 340 000 кВтгод;

Лот2   -     60 000 кВтгод;

Лот3   -     60 000 кВтгод;

 

2.3.Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг.

За  місцезнаходженням об’єктів  замовника

2.4.Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг.

Січень – грудень 2016 року.

 3. Процедура закупівлі. Переговорна  процедура закупівлі

4. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.

22.12.2015 року № 251939

5. Учасник-переможець (учасники-переможці).

Лот1

5.1.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові. Публічне  акціонерне  товариство  «Полтаваобленерго»,Кременчуцька  філія

5.2.1.Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків 00131819

5.3.1. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс.вул. 60 років Жовтня,8, м. Кременчук, Полтавської обл.,   39601, тел./факс (0536) 76-01-43,  76-02-76;

 Лот 2

 5.1.2. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові.Публічне акціонерне  товариство  «Полтаваобленерго», Велико– Кохнівська   філія.

5.2.2.Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків 00131819

5.3.2. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс.проспект Полтавський, 277, м. Кременчук, Полтавської обл.,     39628,     тел./факс (0536) 76-00-31, 76-00-23;

 Лот 3

5.1.3.Найменування/прізвище, ім’я, по батькові Публічне акціонерне  товариство «Полтаваобленерго», Глобинська  філія

5.2.3. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків 00131819

5.3.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс.вул. Карла Маркса (Володимирівська), 205, м. Глобине, Полтавської обл.,  39000,   тел./факс  (05365)  2-70-98,  2-57-70;

6.Ціна акцептованої пропозиції (пропозицій) конкурсних торгів (цінової пропозиції, пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі):

Лот1-  4 270 500,00 (чотири мільйони  двісті   сімдесят тисяч  п’ятсот ) гривень 00      

 коп.    з ПДВ

 Лот2 - 109 500,00  (сто дев’ять тисяч  п’ятсот) гривень 00 коп. з ПДВ

  Лот3 - 109 500,00  (сто дев’ять тисяч  п’ятсот) гривень 00 коп. з ПДВ

Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару):

Лот 1-1,8250 грн.|кВтгод з ПДВ;   лот 2 -1,8250грн.|кВтгод з ПДВ;   Лот 3-1,8250 грн.|

кВтгод з ПДВ;

7. Дата прийняття рішення про акцепт пропозиції (пропозицій) конкурсних торгів (цінової пропозиції, пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі). 23.12.2015 року

8. Строк, протягом якого має бути укладений договір про закупівлю (рамкова угода). 04.01.2016 року

 

Заст. начальника коледжу з авіаційної безпеки

та адміністративної роботи, голова комітету                                                                                       В. І. Шорохов.

 

Вик. Ішкова Л.П. нач. ВДЗ,
 тел.(05366) 3-10-24,  моб. 067-712-81-18 

 

   Опубліковано 30.12.2015 p.     

                                                                                                                                                          ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                           Наказ Міністерства економічного

                                                                                                                                    розвитку  і  торгівлі України

                                                                                                                                                       15.09.2014  № 1106

                                                                                                                                         

І Н Ф О Р М А Ц І Я
про
 результати  проведення  переговорної процедури зпкупівлі

1. Замовник:

1.1. Найменування. Національний авіаційний університет(Кременчуцький льотний коледж Національного авіаційного Університету) МОНУ

1.2. Код за ЄДРПОУ - 01132369

1.3. Місцезнаходження:  вул. Перемоги, 17/6,м. Кременчук, Полтавська обл. 39605

2. Джерело фінансування закупівлі. Кошти  державного  бюджету України(загальний та  спеціальний  фонди)

3. Інформація про предмет закупівлі:

3.1. Найменування предмета закупівлі код 35.30.1 – пара та гаряча вода; постачання  пари та  гарячої  води (  постачання теплової  енергії  в гарячій  воді )

3.2. Кількість товарів або  обсяг виконання робіт чи надання послуг: 3900 Гкал

3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг.

 За місцезнаходженням об”єктів замовника

3.4. Строк  поставки  товарів, виконання  робіт чи надання  послуг: січень - грудень 2016р.

4. Інформування про застосування  переговорної процедури закупівлі :

4.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщено інформацію про застосування переговорної  процедури закупівлі www.flightcollege.com.ua

4.2. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування переговорної процедури закупівлі,розміщеної на  веб-порталі Уповноваженого  органу з питань закупівель 18.12.2015р. №249403

4.3. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого  органу з питань  закупівель 18.12.2015р. №249403  |1  

4.4. Дата оприлюднення  та  номер  повідомлення  про  акцепт пропозиції за  результатами застосування переговорної процедури закупівлі,розміщеного на веб-порталі Уповноваженого  органу з питань закупівель 24.12.2015р. № 254915 

5. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі: 30.11.2015р., 18.12.2015р.

6. Інформація про переможця  переговорної процедури закупівлі :

6.1.Найменування/прізвище, ім'я, по батькові: Публічне  акціонерне  товариство «Полтаваобленерго» Кременчуцька філія   

6.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки  платника  податків - 00131819

6.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс: вул. 60 років Жовтня,8, м. Кременчук, Полтавської обл., 39601, тел (0536) 76-01-86   факс (0536)  76-02-86

7. Результат проведення процедури закупівлі:

7.1.Дата акцепту пропозиції - 21.12.2015р.

7.2. Дата укладення договору про закупівлю -  30.12.2015р.

7.3.Сума, визначена в договорі про закупівлю 5 756 439,00 ( п'ять  мільйонів  сімсот п’ятдесят шість тисяч чотириста тридцять дев'ять)  гривень  00  коп. з ПДВ

7.4.Ціна за одиницю товару ( у разі закупівлі товару)

8.Відміна  процедури  закупівлі: 

8.1. Дата прийняття рішення.
8.2. Підстава

 

Заст. начальника коледжу з авіаційної безпеки

та адміністративної роботи, голова комітету                                                                                       В. І. Шорохов.

 

Вик. Ішкова Л.П. нач. ВДЗ,
 тел.(05366) 3-10-24,  моб. 067-712-81-18 

   Опубліковано 30.12.2015 p. 

                                                                                                                                                          ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                                                           Наказ Міністерства економічного 

                                                                                                                                    розвитку  і  торгівлі України

 15.09.2014  № 1106

                                                                                                                                         

 

І Н Ф О Р М А Ц І Я
про
 результати  проведення  переговорної процедури зпкупівлі


1. Замовник:

1.1. Найменування. Національний авіаційний університет(Кременчуцький льотний коледж Національного авіаційного Університету) МОНУ

1.2.  Код за ЄДРПОУ - 01132369

1.3. Місцезнаходження:  вул. Перемоги, 17/6,м. Кременчук, Полтавська обл. 39605

2. Джерело фінансування закупівлі. Кошти  державного  бюджету України(загальний та  спеціальний  фонди)

3. Інформація про предмет закупівлі:

3.1. Найменування предмета закупівлі код 36.00.2 обробляння та  розподіляння води  трубопроводами (водопостачання)

3.2. Кількість товарів або  обсяг виконання робіт чи надання послуг: 72 000 м3)

3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг.

За  місцезнаходженням об”єктів замовника

3.4. Строк  поставки  товарів, виконання  робіт чи надання  послуг: січень - грудень 2016р.

4. Інформування про застосування  переговорної процедури закупівлі :

4.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщено інформацію про застосування переговорної  процедури закупівлі www.flightcollege.com.ua

4.2. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування переговорної процедури закупівлі,розміщеної на  веб-порталі Уповноваженого  органу з питань закупівель 18.12.2015р. № 249509

4.3. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого  органу з питань  закупівель 18.12.2015р. № 249509 |1  

4.4. Дата оприлюднення  та  номер  повідомлення  про  акцепт пропозиції за  результатами застосування переговорної процедури закупівлі,розміщеного на веб-порталі Уповноваженого  органу з питань закупівель 24.12.2015р. № 254948 

5. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі: 30.11.2015р., 18.12.2015р.

6. Інформація про переможця  переговорної процедури закупівлі :

6.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові:  Комунальне  підприємство  «Кременчукводоканал» Кременчуцької міської ради

6.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки  платника  податків -03361655

6.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс:  пров. Героїв  Бресту, 35-А, м. Кременчук, Полтавської обл., 39602,  тел. (0536) 77-97-01  факс (0536)  74-74-45

7. Результат проведення процедури закупівлі:

7.1. Дата акцепту пропозиції - 21.12.2015р.

7.2. Дата укладення договору про закупівлю -  30.12.2015р.

7.3Сума, визначена в договорі про закупівлю  260 064,00 (двісті  шістдесят тисяч шістдесят  чотири ) грн. 00 коп.  з ПДВ

7.4. Ціна за одиницю товару ( у разі закупівлі товару) -

8. Відміна  процедури  закупівлі:

8.1. Дата прийняття рішення.
8.2. Підстава

 

Заст. начальника коледжу з авіаційної безпеки

та адміністративної роботи, голова комітету                                                                                       В. І. Шорохов.

 

Вик. Ішкова Л.П. нач. ВДЗ,
 тел.(05366) 3-10-24,  моб. 067-712-81-18 

   Опубліковано 30.12.2015 p.   

 

                                                                                                                                                          ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                           Наказ Міністерства економічного

 розвитку  і  торгівлі України

15.09.2014  № 1106

                                                                                                                                         

 

І Н Ф О Р М А Ц І Я
про
 результати  проведення  переговорної процедури зпкупівлі


 

1. Замовник:

1.1. Найменування. Національний авіаційний університет(Кременчуцький льотний коледж Національного авіаційного Університету) МОНУ

1.2. Код за ЄДРПОУ - 01132369

1.3. Місцезнаходження:  вул. Перемоги, 17/6,м. Кременчук, Полтавська обл. 39605

2. Джерело фінансування закупівлі. Кошти  державного  бюджету України(загальний та  спеціальний  фонди)

3. Інформація про предмет закупівлі:

3.1. Найменування предмета закупівлі код  37.00.1  послуги  каналізаційні (водовідведення)

3.2. Кількість товарів або  обсяг виконання робіт чи надання послу: 96 000 м3)      

3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг.

За місцезнаходженням об'єктів замовника

3.4. Строк  поставки  товарів, виконання  робіт чи надання  послуг: січень - грудень 2016р.

4. Інформування про застосування  переговорної процедури закупівлі:

4.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщено інформацію про застосування переговорної  процедури закупівлі www.flightcollege.com.ua

4.2. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування переговорної процедури закупівлі,розміщеної на  веб-порталі Уповноваженого  органу з питань закупівель 18.12.2015р. № 249562

4.3. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого  органу з питань  закупівель  18.12.2015р. № 249562|1  

4.4. Дата оприлюднення  та  номер  повідомлення  про  акцепт пропозиції за  результатами застосування переговорної процедури закупівлі,розміщеного на веб-порталі Уповноваженого  органу з питань закупівель 24.12.2015р. № 254961 

5. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі: 30.11.2015р., 18.12.2015р.

6. Інформація про переможця  переговорної процедури закупівлі :

6.1.Найменування/прізвище, ім'я, по батькові:  Комунальне  підприємство  «Кременчукводоканал» Кременчуцької міської ради

6.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки  платника  податків -03361655

6.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс:  пров. Героїв  Бресту, 35-А, м. Кременчук, Полтавської обл., 39602,  тел.  (0536) 77-97-01  факс (0536)  74-74-45

7. Результат проведення процедури закупівлі:

7.1. Дата акцепту пропозиції - 21.12.2015р.

7.2. Дата укладення договору про закупівлю - 30.12.2015р.

7.3Сума, визначена в договорі про закупівлю  452 736,00  (чотириста п’ятдесят дві тисячі сімсот тридцять  шість ) грн.  00  коп. з ПДВ

7.4. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару) -

8. Відміна  процедури  закупівлі:

8.1. Дата прийняття рішення.
8.2. Підстава

 

Заст. начальника коледжу з авіаційної безпеки

та адміністративної роботи, голова комітету                                                                                       В. І. Шорохов.

 

Вик. Ішкова Л.П. нач. ВДЗ,
 тел.(05366) 3-10-24,  моб. 067-712-81-18 

   Опубліковано 04.01.2016 p.   

                                                                                                                                                          ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                           Наказ Міністерства економічного

                                                                                                                                    розвитку  і  торгівлі України

                                                                                                                                                     15.09.2014  № 1106                                                                                                                                          

І Н Ф О Р М А Ц І Я
про
 результати  проведення  переговорної процедури закупівлі

1. Замовник:

1.1. Найменування. Національний авіаційний університет(Кременчуцький льотний коледж Національного авіаційного Університету) МОНУ

1.2.  Код за ЄДРПОУ — 01132369

1.3. Місцезнаходження:  вул. Перемоги, 17/6,м. Кременчук, Полтавська обл. 39605

2. Джерело фінансування закупівлі. Кошти  державного  бюджету України(загальний та  спеціальний  фонди)

3. Інформація про предмет закупівлі:

3.1. Найменування предмета закупівлі код  35.11.1 енергія  електрична 35.11.10-00.00

Лот 1 - енергія електрична для  центральної  бази КЛК та  аеродрому м. Кременчук (В.Кохнівка);

Лот 2 - енергія  електрична  для дальнього приводного радиомаркера (ДПРМ) м.  Кременчук;

Лот 3 - енергія  електрична  для аеродрому  м. Глобине;

3.2. Кількість товарів або  обсяг виконання робіт чи надання послуг:

Лот 1 - 2 340 000 кВтгод; 

Лот 2 - 60 000 кВтгод;

Лот 3 - 60 000 кВтгод

3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг.

 За місцезнаходженням  об”єктів   замовника

3.4. Строк поставки товарів, виконання  робіт чи надання  послуг: січень - грудень 2016р.

4. Інформування про застосування  переговорної процедури закупівлі:

4.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщено інформацію про застосування переговорної  процедури закупівлі www.flightcollege.com.ua

4.2. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування переговорної процедури закупівлі,розміщеної на  веб-порталі Уповноваженого  органу з питань закупівель 22.12.2015р. № 251939

4.3. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого  органу з питань  закупівель 22.12.2015р. № 251939|1

4.4. Дата оприлюднення  та  номер  повідомлення  про  акцепт пропозиції за  результатами застосування переговорної процедури закупівлі,розміщеного на веб-порталі Уповноваженого  органу з питань закупівель 28.12.2015р. № 257369

5. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі: 30.11.2015р., 21.12.2015р.

6. Інформація про переможця  переговорної процедури закупівлі :

Лот 1  6.1.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові. Публічне  акціонерне  товариство  «Полтаваобленерго» Кременчуцька  філія

  6.2.1. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків 00131819

  6.3.1. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс.вул. 60 років Жовтня,8, м. Кременчук, Полтавської обл.,  39601,тел./факс (0536)    76-01-43,  76-02-76;

Лот 2  6.1.2. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові.Публічне акціонерне  товариство  «Полтаваобленерго» Велика– Кохнівська   філія.

  6.2.2.Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків 00131819

  6.3.2. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс.проспект Полтавський, 277, м. Кременчук, Полтавської обл., 39628, тел./факс (0536) 76-00-31, 76-00-23;

Лот 3   6.1.3. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові Публічне акціонерне  товариство «Полтаваобленерго» Глобинська  філія

   6.2.3. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків 00131819

   6.3.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс.вул. Карла Маркса(Володимирівська), 205, м. Глобине, Полтавської обл.,  39000,   тел./факс  (05365)  2-70-98,  2-57-70;

7. Результат проведення процедури закупівлі:

7.1. Дата акцепту пропозиції — 23.12.2015р.

7.2. Дата укладення договору про закупівлю -  04.01.2016р.

7.3Сума, визначена в договорі про закупівлю

Лот 1 -  4 270 500,00 (чотири мільйони  двісті   сімдесят тисяч  п’ятсот ) гривень 00 коп. з ПДВ

Лот 2 - 109 500,00  (сто дев’ять тисяч  п’ятсот) гривень 00 коп. з ПДВ

Лот 3 - 109 500,00  (сто дев’ять тисяч  п’ятсот) гривень 00 коп. з ПДВ.

7.4. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару)

Лот 1 - 1,8250 грн.|кВтгод з ПДВ;

Лот 2 - 1,8250грн.|кВтгод з ПДВ; 

Лот 3 - 1,8250 грн.| кВтгод з ПДВ;

8. Відміна процедури закупівлі: 

8.1. Дата прийняття рішення.
8.2. Підстава

 

Заст. начальника коледжу з авіаційної безпеки

та адміністративної роботи, голова комітету                                                                                       В. І. Шорохов.

 

Вик. Ішкова Л.П. нач. ВДЗ,
 тел.(05366) 3-10-24,  моб. 067-712-81-18 

Опубліковано 02.02.2016 p. 

 

                                                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                            Наказ Міністерства економічного

                                                                                 розвитку  і  торгівлі України

                                                                                            15.09.2014  № 1106

                                                                                                                                        

 

ІНФОРМАЦІЯ

про застосування  переговорної процедури закупівлі

 

1. Замовник:

1.1. Найменування. Національний авіаційний університет (Кременчуцький льотний коледж  Національного авіаційного університету) МОНУ

1.2. Код за ЄДРПОУ:   01132369

1.3. Місцезнаходження. вул. Перемоги, 17/6, м. Кременчук, Полтавська обл. 39605

1.4. Реєстаційний рахунок замовника. 35216026008726,  35221226008726 в ДКСУ  МФО 820172 (Державна казначейська  служба України  м.  Кременчук, вул. Пролетарська 23/8, м. Кременчук Полтавська обл., 39600)

1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками  (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням  коду міжміського телефонного зв’язку, електронна  адреса)

Дьомка  Володимир  Вікторович, начальник ВЕТТ і СТО та ІМ

вул. Перемоги,17/6, м. Кременчук, Полтавська обл.,  39605.

тел. (05366) 3-10-01, факс (0536) 74-09-11, , E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.">klk_nau@sat.poltava.ua

2. Розмір  бюджетного призначення за  кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі 1 674 264,00  (один мільйон шістсот сімдесят  чотири тисячі двісіті шістдесят  чотири)  гривні  00 коп. з ПДВ

3. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю  www.flightcollege.com.ua

4. Інформація про предмет закупівлі:

4.1. Найменування  предмета закупівлі код за ДК 016:2010 - 06.20.1 – Газ природний, скраплений або в газоподібному стані  (Код за ДК 021:2015 (CPV 2008) - 09123000-7 - Природний газ) (газ природний)

4.2. Кількість товарів або обсяг виконання  робіт чи надання послуг –     200 000  м3

4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. Аеродром  Кременчук (Велика Кохнівка) Полтавської області

4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:  січень - квітень 2016 року

5. Найменування/прізвище, Ім’я, по  батькові, місцезнаходження та контактні телефони учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори

Товариство з обмеженою  відповідальністю «Кременчукгаз-постачання»,

пров. Героїв Бреста,46, м. Кременчук, Полтавської обл., 39601,

тел.(0536) 77-17-28   факс (0536) 77-22-96

6. Інформація про  ціну пропозиції.1 674 264,00  (один мільйон шістсот сімдесят чотири тисячі двісіті   шістдесят  чотири)  гривні  00 коп. з ПДВ

(8 371,32 грн  з  ПДВ  за 1000,000 кубічних метрів )

7. Умови застосування переговорної  процедури 

Відсутність конкуренції (у тому числі з технічних причин) на  відповідному ринку, внаслідок чого договір про закупівлю може  бути укладено лише з одним постачальнгиком, за відсутності при цьому альтернативи (п.2 ч.2 ст.39 Закону України від 10.04.2014року №1197-VIІ  „Про здійснення державних закупівель”) 

8. Додаткова інформація. 

 

Заст. начальника коледжу з авіаційної безпеки
та адміністративної роботи, голова комітету з конкурсних торгів                            І.І. Колонтаєвський 

 

Вик. Ішкова Л.П.  нач. ВДЗ, тел.(05366) 3-10-24
моб. 067-712-81-18

 


 

 Опубліковано 08.02.2016 p. 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства 
економічного розвитку 
і торгівлі України 
15.09.2014  № 1106

ПОВІДОМЛЕННЯ 

про акцепт пропозиції конкурсних торгів, або цінової пропозиції, або пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі

1. Замовник (генеральний замовник).

1.1. Найменування.

Національний авіаційний університет (Кременчуцький льотний коледж Національного авіаційного університету) МОНУ

1.2. Код за ЄДРПОУ. 01132369

1.3. Місцезнаходження. вул. Перемоги, 17/6 м.Кременчук,Полтавська обл., 39605

2. Предмет закупівлі.

2.1. Найменування предмета закупівлі.код за ДК 016:2010 - 06.20.1 – Газ природний, скраплений або в газоподібному стані  (Код за ДК 021:2015 (CPV 2008) - 09123000-7 - Природний газ) (газ природний)

2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг. 200 000  м3)

2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: Аеродром Кременчук (Велика Кохнівка) Полтавської області 

2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг.

 січень - квітень   2016 року

3. Процедура закупівлі. Переговорна  процедура

4. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.

05.02.2016 року № 031428

5. Учасник-переможець (учасники-переможці).

5.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові.Товариство  з обмеженою  відповідальністю «Кременчукгаз-постачання»

5.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків

20071686

5.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс.

пров. Героїв Бреста,46, м. Кременчук, Полтавської обл., 39601, тел.(0536) 77-17-28   факс (0536) 77-22-96

6. Ціна акцептованої пропозиції (пропозицій) конкурсних торгів (цінової пропозиції, пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі):

1 674 264,00  (один мільйон шістсот сімдесят чотири тисячі двісіті  шістдесят  чотири)  гривні  00 коп. з ПДВ

ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару): 8 371,32 грн. з ПДВ за 1000,000 кубічних метрів   

7. Дата прийняття рішення про акцепт пропозиції (пропозицій) конкурсних торгів (цінової пропозиції, пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі). 08.02.2016 року

8. Строк, протягом якого має бути укладений договір про закупівлю (рамкова угода).

22.02.2016року 

Заст. начальника коледжу з авіаційної безпеки
та адміністративної роботи, голова комітету з конкурсних торгів                            І.І. Колонтаєвський 

 

Вик. Ішкова Л.П.  нач. ВДЗ, тел.(05366) 3-10-24
моб. 067-712-81-18


 

 Опубліковано 22.02.2016 p.   

                                                                                                                                                          ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                           Наказ Міністерства економічного

                                                                                                                                    розвитку  і  торгівлі України

                                                                                                                                                       15.09.2014  № 1106

                                                                                                                                         

І Н Ф О Р М А Ц І Я
про
 результати  проведення  переговорної процедури зпкупівлі

1. Замовник:

1.1. Найменування. Національний авіаційний університет(Кременчуцький льотний коледж Національного авіаційного Університету) МОНУ

1.2.  Код за ЄДРПОУ - 01132369

1.3. Місцезнаходження:  вул. Перемоги, 17/6,м. Кременчук, Полтавська обл. 39605

2. Джерело фінансування закупівлі. Кошти  державного  бюджету України(загальний та  спеціальний  фонди)

3. Інформація про предмет закупівлі:код за ДК 016:2010 - 06.20.1 – Газ природний, скраплений або в газоподібному стані  (Код за ДК 021:2015 (CPV 2008) - 09123000-7 - Природний газ) (газ природний)

3.1. Найменування предмета закупівлі:

3.2. Кількість товарів або  обсяг виконання робіт чи надання послуг: 200 000 м3

3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. Аеродром Кременчук (Велика Кохнівка ) Полтавської області

3.4. Строк  поставки  товарів, виконання  робіт чи надання  послуг: січень-квітень 2016р.

4. Інформування про застосування  переговорної процедури закупівлі :

4.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщено інформацію про застосування переговорної  процедури закупівлі www.flightcollege.com.ua

4.2. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування переговорної процедури закупівлі,розміщеної на  веб-порталі Уповноваженого  органу з питань закупівель 05.02.2016р. № 031428

4.3. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого  органу з питань  закупівель 05.02.2016р. № 031428 |1  

4.4. Дата оприлюднення  та  номер  повідомлення  про  акцепт пропозиції за  результатами застосування переговорної процедури закупівлі,розміщеного на веб-порталі Уповноваженого  органу з питань закупівель 11.02.2016р. № 037680  

5. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі: 01.02.2016р.,

6. Інформація про переможця  переговорної процедури закупівлі :

6.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові:  Товариство  з обмеженою  відповідальністю «Кременчукгаз-постачання»

6.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки  платника  податків - 20071686

6.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи),  

телефон, телефакс: пров. Героїв Бреста,46, м. Кременчук, Полтавської обл., 39601, тел (0536) 77-17-28  факс (0536) 77-22-96

7. Результат проведення процедури закупівлі:

7.1. Дата акцепту пропозиції - 08.02.2016р.

7.2. Дата укладення договору про закупівлю -  22.02.2016р.

7.3Сума, визначена в договорі про закупівлю

1 674 264,00  (один мільйон шістсот сімдесят чотири тисячі двісіті  шістдесят  чотири)  гривні  00 коп. з ПДВ

7.4. Ціна за одиницю товару ( у разі закупівлі товару) -  8 371,32 грн. з ПДВ за 1000,000 кубічних метрів  

8. Відміна  процедури  закупівлі: 

8.1. Дата прийняття рішення. 

8.2. Підстава

 

Заст. начальника коледжу з авіаційної безпеки
та адміністративної роботи, голова комітету з конкурсних торгів                            І.І. Колонтаєвський 

 

Вик. Ішкова Л.П.  нач. ВДЗ, тел.(05366) 3-10-24
моб. 067-712-81-18

Опубліковано 23.05.2016 p.   

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства економічного

розвитку і торгівлі України

15.09.2014 № 1106

 

 

ІНФОРМАЦІЯ

про застосування переговорної процедури закупівлі 

1. Замовник:

1.1. Найменування. Національний авіаційний університет (Кременчуцький льотний коледж Національного авіаційного університету) МОНУ

1.2. Код за ЄДРПОУ: 01132369

1.3. Місцезнаходження. вул. Перемоги, 17/6, м. Кременчук, Полтавська обл. 39605

1.4. Реєстаційний рахунок замовника. 35216026008726, 35221226008726 в ДКСУ МФО 820172 ( Державна казначейська служба України м. Кременчук, вул. Пролетарська 23/8, м. Кременчук Полтавська обл., 39600)

1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, електронна адреса)

Воронін Віктор Іванович, начальник АТБ вул. Перемоги,17/6, м. Кременчук, Полтавська обл., 39605.

тел. (0536) 72-45-07, факс (0536) 74-09-11, , E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.">_Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.">@Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.">.Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.">.Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі 5 170 000,00 (п'ять мільйонів сто сімдесят тисяч) гривень 00 коп. без ПДВ

3. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю www.flightcollege.com.ua

4. Інформація про предмет закупівлі:

4.1. Найменування предмета закупівлі послуги з ремонтування та технічного обслуговування повітряних і космічних літальних апаратів, ДК 016:2010- 33.16.1 (послуги з ремонту і технічного обслуговування літальних апаратів, ДК 021:2015 (СРV 2008)- 50211000-7 (ремонтно-відновлювальні роботи вертольотів Мі-2 —4 одиниці, з установкою системи сигналізації пошкодження лонжерона ССПЛ-0.15ЭВ та установкою рульового гвинта креслярський №050.64.00.000;

ремонтно-відновлювальні роботи двигуна ГТД-350 - 1 одиниця).

4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: Вертоліт Мі-2 — 4 одиниці, двигун ГТД-350 — 1 одиниця;

4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. На базі Виконавця

4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: Протягом 2016 року

5. Найменування/прізвище, Ім’я, по батькові, місцезнаходження та контактні телефони учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори Підприємство “Авіаційна компанія “АгроавіаДніпро” Дніпропетровської міської громадської організації “Асоціація авіації ЗАНГ України”, вул. Дружби,1 с.м.т. Ювілейне, Дніпропетровський р-н, Дніпропетровська обл.,52005. Тел/факс (056) 726-36-82

6. Інформація про ціну пропозиції 5 170 000,00 (п'ять мільйонів сто сімдесят тисяч) гривень 00 коп. без ПДВ

7. Умови застосування переговорної процедури

Відсутність конкуренції (у тому числі з технічних причин) на відповідному ринку, внаслідок чого договір про закупівлю може бути укладено лише з одним постачальнгиком, за відсутності при цьому альтернативи (п.2 ч.2 ст.39 Закону України від 10.04.2014року №1197-VIІ „Про здійснення державних закупівель”)

8. Додаткова інформація.

 

 Заст. начальника коледжу з авіаційної безпеки

та адміністративної роботи, голова комітету з конкурсних торгів                            І.І. Колонтаєвський 

 

Вик. Ішкова Л.П.  нач. ВДЗ, тел.(05366) 3-10-24
моб. 067-712-81-18

 

Опубліковано 23.05.2016 p.   

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства 
економічного розвитку 
і торгівлі України 
15.09.2014  № 1106

 

ПОВІДОМЛЕННЯ 

 про акцепт пропозиції конкурсних торгів, або цінової пропозиції, або пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі

 

1. Замовник (генеральний замовник).

1.1. Найменування.

Національний авіаційний університет (Кременчуцький льотний коледж Національного авіаційного університету) МОНУ

1.2. Код за ЄДРПОУ. 01132369

1.3. Місцезнаходження. вул. Перемоги, 17/6 м.Кременчук,Полтавська обл., 39605

2. Предмет закупівлі.

2.1. Найменування предмета закупівлі.Послуги з ремонтування та  технічного обслуговування повітряних і  космічних літальних апаратів, ДК 016:2010- 33.16.1 (послуги з ремонту і технічного обслуговування літальних  апаратів, ДК 021:2015 (СРV 2008)- 50211000-7 (ремонтно-відновлювальні роботи вертольотів Мі-2 —4 одиниці, з установкою системи сигналізації пошкодження лонжерона ССПЛ-0.15ЭВ та установкою  рульового гвинта креслярський №050.64.00.000 ; ремонтно-відновлювальні роботи двигуна ГТД-350 - 1 одиниця).

2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг. Вертоліт Мі-2 — 4 одиниці,   двигун ГТД-350 — 1 одиниця;  

2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. На  базі    Виконавця

2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. Протягом  2016р

3. Процедура закупівлі. Переговорна  процедура

4. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.

    23.05.2016 року №121113

5. Учасник-переможець (учасники-переможці).

5.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові.Підприємство “Авіаційна  компанія “АгроавіаДніпро”Дніпропетровської міської громадської організації “Асоціація  авіації ЗАНГ  України”

5.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків

     32575799

5.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс.вул. Дружби,1 с.м.т. Ювілейне, Дніпропетровський р-н, Дніпропетровська обл.,52005. Тел/факс  (056) 726-36-82  

6. Ціна акцептованої пропозиції (пропозицій) конкурсних торгів (цінової пропозиції, пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі):

5 170 000,00 (п'ять мільйонів сто сімдесят тисяч)  гривень 00 коп. без ПДВ

Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару):

7. Дата прийняття рішення про акцепт пропозиції (пропозицій) конкурсних торгів (цінової пропозиції, пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі). 24.05.2016 року

8. Строк, протягом якого має бути укладений договір про закупівлю (рамкова угода).

 06.06.2016року

Заст. начальника коледжу з авіаційної безпеки
та адміністративної роботи, голова комітету з конкурсних торгів                            І.І. Колонтаєвський 

 

Вик. Ішкова Л.П.  нач. ВДЗ, тел.(05366) 3-10-24
моб. 067-712-81-18

Опубліковано 07.06.2016 p.     

                                                                                                                                                          ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                           Наказ Міністерства економічного

                                                                                                                                    розвитку  і  торгівлі України

                                                                                                                                                       15.09.2014  № 1106

                                                                                                                                         

І Н Ф О Р М А Ц І Я
про
 результати  проведення  переговорної процедури зпкупівлі

1. Замовник:

1.1. Найменування. Національний авіаційний університет(Кременчуцький льотний коледж Національного авіаційного Університету) МОНУ

1.2.  Код за ЄДРПОУ - 01132369

1.3. Місцезнаходження:  вул. Перемоги, 17/6,м. Кременчук, Полтавська обл. 39605

2. Джерело фінансування закупівлі. Кошти державного  бюджету України (спеціальний  фонд)

3. Інформація про предмет закупівлі:

3.1. Найменування предмета закупівлі: Послуги з ремонтування та  технічного обслуговування повітряних і  космічних літальних апаратів, ДК 016:2010- 33.16.1 (послуги з ремонту і технічного обслуговування літальних  апаратів, ДК 021:2015 (СРV 2008)- 50211000-7 (ремонтно-відновлювальні роботи вертольотів Мі-2 —4 одиниці, з установкою системи сигналізації пошкодження лонжерона ССПЛ-0.15ЭВ та установкою  рульового гвинта креслярський №050.64.00.000 ; ремонтно-відновлювальні роботи двигуна ГТД-350 - 1 одиниця).

3.2. Кількість товарів або  обсяг виконання робіт чи надання послуг:

Вертоліт Мі-2 — 4  одиниці,   двигун ГТД-350 — 1 одиниця;  

3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. На  базі    Виконавця

3.4. Строк  поставки  товарів, виконання  робіт чи надання  послуг: Протягом 2016р.

4. Інформування про застосування  переговорної процедури закупівлі :

4.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщено інформацію про застосування переговорної  процедури закупівлі www.flightcollege.com.ua

4.2. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування переговорної процедури закупівлі,розміщеної на  веб-порталі Уповноваженого  органу з питань закупівель:  23.05.2016 року №121113

4.3. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого  органу з питань  закупівель: 23.05.2016 року №121113 |1 

4.4. Дата оприлюднення  та  номер  повідомлення  про  акцепт пропозиції за  результатами застосування переговорної процедури закупівлі,розміщеного на веб-порталі Уповноваженого  органу з питань закупівельЖ  25.05.2016р. № 122444

5. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі: 12.05.2016р.

6. Інформація про переможця  переговорної процедури закупівлі :

6.1.Найменування/прізвище, ім'я, по батькові: Підприємство “Авіаційна  компанія “АгроавіаДніпро” Дніпропетровської міської громадської організації “Асоціація  авіації ЗАНГ  України”

6.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки  платника  податків -  32575799

6.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи),  

телефон, телефакс: вул. Дружби,1 с.м.т. Ювілейне, Дніпропетровський р-н, Дніпропетровська обл.,52005. Тел/факс  (056) 726-36-82  

7. Результат проведення процедури закупівлі:

7.1. Дата акцепту пропозиції - 24.05.2016 року

7.2. Дата укладення договору про закупівлю -  06.06.2016р.

7.3Сума, визначена в договорі про закупівлю: 5 170000,00 (п'ять мільйонів сто сімдесят тисяч)  гривень 00 коп. без ПДВ

7.4. Ціна за одиницю товару ( у разі закупівлі товару) -  

8. Відміна  процедури  закупівлі: 

8.1. Дата прийняття рішення. 

8.2. Підстава

 

Заст. начальника коледжу з авіаційної безпеки
та адміністративної роботи, голова комітету з конкурсних торгів                            І.І. Колонтаєвський 

 

Вик. Ішкова Л.П.  нач. ВДЗ, тел.(05366) 3-10-24
моб. 067-712-81-18

 


Опубліковано 29.07.2016 p.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства економічного

розвитку і торгівлі України

15.09.2014 № 1106

 

 

ІНФОРМАЦІЯ

про застосування переговорної процедури закупівлі 

1. Замовник:

1.1. Найменування. Національний авіаційний університет (Кременчуцький льотний коледж Національного авіаційного університету) МОНУ

1.2. Код за ЄДРПОУ: 01132369

1.3. Місцезнаходження. вул. Перемоги, 17/6, м. Кременчук, Полтавська обл. 39605

1.4. Реєстаційний рахунок замовника. 35216026008726, 35221226008726 в ДКСУ

МФО 820172 ( Державна казначейська служба України м. Кременчук, вул. Пролетарська 23/8, м. Кременчук Полтавська обл., 39600)

1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, електронна адреса)

Лісняк Василь Васильович, начальник комерційного відділу

вул. Перемоги,17/6, м. Кременчук, Полтавська обл., 39605.

тел. (05366) 3-61-07, факс (0536) 74-09-11, , E-mail: klk_nau@sat.poltava.ua

2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі 2 000 000,00 (два мільйона) гривень 00 коп.

3. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю www.flightcollege.com.ua

4. Інформація про предмет закупівлі:

4.1. Найменування предмета закупівлі Вертольоти та літаки, ДК 016:2010- 30.30.3 (Вертольоти та літаки, ДК 021:2015 (СРV 2008)-34711000-4 (Легкий двомісний вертоліт Robinson R 22 ВЕТА, бувший в експлуатації).

4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг –1 одиниця;

4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг.

Аеродромм. Кременчук (Велика Кохнівка) Полтавської області

4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 2016 рік

5. Найменування/прізвище, Ім’я, по батькові, місцезнаходження та контактні телефони учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори

Товариство з обмеженою відповідальністю “ Ейр Сервіс”, вул. Павлова, 6 кв.102 м. Кременчук, Полтавська обл. 39600, тел. 097-307-04-73

6. Інформація про ціну пропозиції 2 000 000,00 (два мільйона) гривень 00 коп. без ПДВ

7. Умови застосування переговорної процедури

Відсутність конкуренції (у тому числі з технічних причин) на відповідному ринку, внаслідок чого договір про закупівлю може бути укладено лише з одним постачальнгиком, за відсутності при цьому альтернативи (п.2 ч.2 ст.39 Закону України від 10.04.2014року №1197-VIІ „Про здійснення державних закупівель”)

8. Додаткова інформація.

 

Заст. начальника коледжу з авіаційної безпеки
та адміністративної роботи, голова комітету з конкурсних торгів                            І.І. Колонтаєвський 
Вик. Ішкова Л.П.  нач. ВДЗ, тел.(05366) 3-10-24
моб. 067-712-81-18

 Опубліковано 02.08.2016 p.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства 
економічного розвитку 
і торгівлі України 
15.09.2014  № 1106

 

 ПОВІДОМЛЕННЯ 

про акцепт пропозиції конкурсних торгів, або цінової пропозиції, або пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі

 

1. Замовник (генеральний замовник).

1.1. Найменування.

Національний авіаційний університет (Кременчуцький льотний коледж  Національного авіаційного університету) МОНУ

1.2. Код за ЄДРПОУ. 01132369

1.3. Місцезнаходження. вул. Перемоги, 17/6 м. Кременчук, Полтавська обл., 39605

2. Предмет закупівлі.

2.1. Найменування предмета закупівлі: Вертольоти та  літаки, ДК 016:2010- 30.30.3

 (Вертольоти  та  літаки, ДК 021:2015 (СРV 2008)-34711000-4  (Легкий двомісний  

 вертоліт  Robinson R 22 ВЕТА, бувший в експлуатації).

2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг - 1 одиниця;  

2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг Аеродром Кременчук

(Велика Кохнівка) Полтавської області

2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг  -  2016рік

3. Процедура закупівлі. Переговорна  процедура

 4. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі,

 розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.

 29.07.2016 року  №152755

5. Учасник-переможець (учасник -переможці).

5.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові. Товариство  з  обмеженою  відповідальністю “ Ейр  Сервіс”

5.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків

37411277

5.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс  вул. Павлова, 6 кв.102 м. Кременчук,  Полтавська обл.      

 39600,  тел.  097-307-04-73 

6. Ціна акцептованої пропозиції (пропозицій) конкурсних торгів (цінової пропозиції, пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі):

2 000 000,00 (два мільйона) гривень 00 коп. без ПДВ

Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару): 2 000 000,00 (два мільйона) гривень 00 коп. без    ПДВ

7. Дата прийняття рішення про акцепт пропозиції (пропозицій) конкурсних торгів (цінової пропозиції, пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі). 01.08.2016 року

8. Строк, протягом якого має бути укладений договір про закупівлю (рамкова угода).

15.08.2016 року

Заст. начальника коледжу з авіаційної безпеки
та адміністративної роботи, голова комітету з конкурсних торгів         І.І.Колонтаєвський
 
Вик. Ішкова Л.П.
Нач. відділу з державних  закупівель,
тел.(05366) 3-10-24, моб. 0-67-712-81-18


 Опубліковано 16.08.2016 p. 

                                                                                                                                                          ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                           Наказ Міністерства економічного розвитку

і  торгівлі України

15.09.2014  № 1106

                                                                                                                              І Н Ф О Р М А Ц І Я

про  результати  проведення  переговорної процедури зпкупівлі

1. Замовник:

1.1. Найменування. Національний авіаційний університет(Кременчуцький льотний коледж Національного авіаційного Університету) МОНУ

1.2.  Код за ЄДРПОУ - 01132369

1.3. Місцезнаходження:  вул. Перемоги, 17/6,м. Кременчук, Полтавська обл. 39605

2. Джерело фінансування закупівлі. Кошти державного  бюджету України (спеціальний  фонд)

3. Інформація про предмет закупівлі:

3.1. Найменування предмета закупівлі: Вертольоти та  літаки ДК 016:2010- 30.30.3 (Вертольоти  та  літаки ДК 021:2015 (СРV 2008)-34711000-4  (Легкий двомісний  вертоліт  Robinson R 22 ВЕТА, бувший в експлуатації).

3.2. Кількість товарів або  обсяг виконання робіт чи надання послуг: 1 одиниця;  

3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. Аеродром Кременчук (Велика Кохнівка) Полтавської області

3.4. Строк поставки товарів, виконання  робіт чи надання  послуг:  2016рік.

4. Інформування про застосування  переговорної процедури закупівлі :

4.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщено інформацію про застосування переговорної  процедури закупівлі www.flightcollege.com.ua

4.2. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування переговорної процедури закупівлі,розміщеної на  веб-порталі Уповноваженого  органу з питань закупівель

29.07.2016 року №152755

4.3. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі  Уповноваженого  органу з питань  закупівель 29.07.2016 року №152755 |1  

4.4. Дата оприлюднення  та  номер  повідомлення  про  акцепт пропозиції за  результатами застосування переговорної процедури закупівлі,розміщеного на веб-порталі Уповноваженого  органу з питань закупівель  02.08.2016р. № 154544

5. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі: 22.07.2016р.

6. Інформація про переможця  переговорної процедури закупівлі :

6.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові: Товариство  з  обмеженою  відповідальністю  “Ейр  Сервіс”

6.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки  платника  податків - 37411277

6.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи),  

телефон, телефакс: вул. Павлова, 6 кв.102 м. Кременчук,  Полтавська обл.  39600,     тел.  097-307-04-73 

7. Результат проведення процедури закупівлі:

7.1. Дата акцепту пропозиції - 01.08.2016 року

7.2. Дата укладення договору про закупівлю -  15.08.2016р.

7.3Сума, визначена в договорі про закупівлю: 2 000 000,00 (два мільйона) гривень 00 коп. без  ПДВ

7.4. Ціна за одиницю товару ( у разі закупівлі товару) - 2 000 000,00 (два мільйона) гривень 00 коп. без  ПДВ

8. Відміна  процедури  закупівлі: 

8.1. Дата прийняття рішення. 

8.2. Підстава

 

Заст. начальника коледжу з авіаційної безпеки та
адміністративної роботи, голова комітету з конкурсних торгів              І.І. Колонтаєвський                                                                                 
Вик. Ішкова Л.П.
нач. ВДЗ, тел.(05366) 3-10-24, моб. 067-712-81-18

 

Річний план закупівлі на 2015 рік

по

Запит цінових пропозицій

 

Дата публікації 04.02.2013

Додаток 1
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки України
26. 07.2010 №  922
                                                                                             (у редакції наказу Міністерства економічного розвитку
і торгівлі України
                                                                                                   від 27.12.2011 № 428)

ЗАПИТ

цінових пропозицій 

1. Замовник:

1.1. Найменування: Національний  авіаційний університет (Кременчуцький льотний коледж Національного авіаційного  університету) МОНСМУ.

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ. 01132369

1.3. Місцезнаходження. м.Кременчук, Полтавська обл.,  вул. Перемоги,  17/6, 39605

1.4. Реєстраційний рахунок замовника: 35225011000330 в ГУДКСУ в Полтавській області, 35215009000330 в ГУДКСУ в Полтавській області

1.5.Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, e-mail).

Горбик  Олена   Іванівна, керуюча  їдальні , тел. (05366)  3-62-79,  факс ( 0536) 74–09-11,    E-mail:  : Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.">klk_nau@sat.poltava.ua

1.6. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ). Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, код ЄДРПОУ 00027677 

2. Джерело фінансування закупівлі:

2.1. Джерело фінансування закупівлі. Кошти державного бюджету

2.2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість закупівлі (не для друку, не для оприлюднення).

2.3. Очікувана ціна одиниці товару (у разі закупівлі товару) (не для друку, не для оприлюднення).

3. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на якому розміщується інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua

4. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). www.flightcollege.com.ua

5. Інформація про предмет закупівлі: 

5.1. Найменування предмета закупівлі. Продукти молочні інші,  15.51.5 згідно ДКПП ДК 016-97

5.2. Опис предмета закупівлі чи його частин (якщо замовник передбачає подання цінових пропозицій за частинами), у тому числі їх необхідні технічні та інші параметри.

Продукти молочні інші - 10 найменувань.

5.3. Строк поставки товарів або надання послуг. Березень - червень  2013 року

6. Основні умови договору. Згідно ст..40 Закону про державні закупівлі

7. Строк дії цінових пропозицій. 120 днів

8. Подання цінових пропозицій:

8.1.Місце та спосіб подання: вул.Перемоги, 17/6, кім. 46,  м. Кременчук, Полтавської обл., 39605, особисто або поштою 

8.2. Строк. 18 лютого  2013р., 10-30год.

9. Розкриття цінових пропозицій:

9.1. Місце. вул.Перемоги, 17/6, кім. 12,  м. Кременчук  Полтавської обл., 39605

9.2. Дата. 18 лютого  2013року

9.3. Час. 11-00 год.                                                                                                                             

10. Додаткова інформація. тел. (05366) 3-62-79, 3-10-24, факс(0536)74–09-11,  E- mailЭтот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.">klk_nau@sat.poltava.ua   

Заст. начальника коледжу з авіаційної безпеки

та адміністративної роботи, голова комітету з конкурсних торгів                                                В.І.ШороховДодаток 2

ТЕХНІЧНІ  ВИМОГИ

Кефір ТМ «Гармонія» або еквівалент, 3,2%, плівка, 1л – 80од.

Кефір ТМ «Гармонія» або еквівалент, 3,2%, плівка, 05л – 40од.

Кефір ТМ «Гармонія» або еквівалент, 2,5%, плівка, 1л – 250од.

Кефір ТМ «Гармонія» або еквівалент, 2,5%, плівка, 05л – 50од.

Сметана ТМ «Гармонія» або еквівалент, 25%, плівка, 0,450л – 300од.

Сметана ТМ «Гармонія» або еквівалент, 21%, плівка, 0,400л – 2000од.

Сметана ТМ «Гармонія» або еквівалент, 15%, плівка, 0,450л – 200од.

Ряжанка ТМ «Гармонія» або еквівалент, 4%, плівка, 0,5л – 60од.

Крем сирковий ТМ «Гармонія» або еквівалент, 5%, склянка 0,150кг – 1300 од.

Молоко згущене, Первомайськ або еквівалент,  фасоване, ж/банка 380г – 850 од.

Вимоги до продукту:

1. Товар повинен бути безпечним, придатним до споживання, правильно маркованим та відповідати  діючим стандартам. Товар повинен супроводжуватися сертифікатом якості та експертним висновком. 

2. Продукти не повинні містити небезпечні для організму речовини, до складу яких входять штучні барвники, консерванти, ароматизатори, ГМО, тощо.      

Якість кожної партії постачаємого товару, повинна підтверджуватись відповідними сертифікатами якості і якісними посвідченнями та іншими документами, що видаються компетентними органами державної влади.  Доставка продукції виконується узгодженими партіями транспортом Виконавця 5 разів на тиждень  з урахуванням терміну її придатності до споживання

Постачання продуктів харчування повинно здійснюватись спеціальним автотранспортом. Кузови машин із середини повинні  бути покриті оцинкованим залізом, листовим алюмінієм або іншим матеріалом, дозволеним МОЗ України до контакту з продуктами харчування і обладнані стелажами, що можуть зніматися.  На машину, призначену для перевезення продуктів повинен бути санітарний паспорт, виданий місцевим органом санітарно-епідеміологічної служби, строком не більше як на один рік. Водій транспорту, а також особи, що супроводжують продукти в дорозі і виконують вантажно-розвантажувальні роботи, повинні мати при собі особову медичну книжку з результатами проходження обов’язкових медичних оглядів та забезпечені санітарним одягом. 

Строк придатності товару, на момент поставки, за місцем призначення,  повинен становити не менше 75 % від зазначеного на упаковці. 

У складі цінової пропозиції учасник повинен надати копії Сертифікатів відповідності, якості стосовно кожного товару, заявленого в торгах. Копії повинні бути завірені «мокрою» печаткою Учасника та його підписом


Додаток 3

  ЦІНОВА  ПРОПОЗИЦІЯ  УЧАСНИКА

(форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку)

від _____________________20   р.

Ми _______________________________________, повністю ознайомившись та погоджуючись з вимогами замовника, зазначеними у запиті, надаємо свою цінову пропозицію щодо участі у конкурсних торгах (запиті цінових пропозицій) на закупівлю продуктів молочних інших.

  Ціна за одиницю товару включає в себе всі витрати, пов’язані з  навантаженням, транспортуванням, сплатою податків та інших зборів і обов’язкових платежів.

 

Найменування товару

жирність

фасовка

Кількість (од.)

Ціна за од., грн., з ПДВ

Загальна вартість, грн., з ПДВ

Вартість пропозиції

Цінова  пропозиція  з  ПДВ  складає ________ грн.  ________коп.

__________________________________________________________________

                                            ( прописом )

1. До акцепту наша пропозиція (за умови її відповідності всім вимогам) має силу попереднього договору між нами. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов’язання виконати всі умови, передбачені Договором.

2. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 120 днів з дня розкриття  цінових пропозицій, встановленого Вами.

3. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов’язуємося підписати Договір із Замовником щодо  постачання вищенаведеного  товару не раніше ніж через п’ять робочих днів з дня публікації в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт цінової пропозиції, але не пізніше ніж через 14 днів з дня визначення переможця.

4. Умови розрахунків: по факту отримання  на підставі виставленого рахунку-фактури та накладної

5. Строк поставки:  доставка продукції виконується узгодженими партіями транспортом Виконавця 5 разів на тиждень  з урахуванням терміну її придатності до споживання

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою.


Додаток 4

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ВИМАГАЮТЬСЯ ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОПОЗИЦІЇ УЧАСНИКА КВАЛІФІКАЦІЙНИМ ТА ІНШИМ ВИМОГАМ ЗАМОВНИКА

Якщо Замовником вимагається надання копії документу, то кожна зі сторінок копії мають бути завірені „мокрою” печаткою Учасника та його підписом. На нотаріально завірених документах та оригіналах наявність відбитку „мокрої” печатки Учасника не вимагається.

1. Документи, які повинен подати Учасник для підтвердження того, що він здійснює господарську діяльність відповідно до чинного законодавства: 

1.1. Копія Статуту або іншого установчого документу

1.2. Копія Свідоцтва про державну реєстрацію або виписку з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

1.3. Копія довідки ЄДРПОУ (для юридичних осіб).

1.4. Копія свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ (для платників ПДВ).

1.5. Копія довідки про взяття на облік платника податків.

1.6. Копія свідоцтва про сплату єдиного податку (для платників Єдиного податку).

1.7. Копія довідки про присвоєння  ідентифікаційного  коду (для фізичних осіб).

1.8. Копія паспорту (для фізичних осіб).

1.9. Копія документу (виписка з протоколу засновників, наказ про призначення, довіреність, доручення або інший документ), що підтверджують правомочність посадової особи або представника учасника процедури закупівлі на укладення договору про закупівлю

2.  Документи, які повинен подати Учасник для підтвердження сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), передбачених законодавством:

2.1. Оригінал або нотаріально завірену копію довідки з податкової інспекції про відсутність заборгованості по обов'язковим платежам до бюджету дійсну на дату розкриття конкурсної пропозиції або більш пізню дату (у разі перенесення торгів);

3.Документи, що підтверджують відсутність підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі:

5.1. Оригінал або нотаріально засвідчена копія довідки щодо відсутності рішення про порушення проти Учасника справи про банкрутство чи визнання його в установленому порядку банкрутом, виданої відповідним структурним підрозділом Головного управління юстиції Міністерства юстиції України  в АР Крим, головним управлінням юстиції в областях, містах Києві та Севастополі (територіальними органами з питань банкрутства) (Наказ Мінюсту України від 11.11.2011 №3305/5)  не більше двомісячної давнини відносно дати розкриття пропозицій  конкурсних торгів;

5.2.  Довідка, складена в довільній формі, підписана уповноваженою особою учасника та скріплена печаткою, яка містить інформацію про наступне:

- про відсутність факту притягнення згідно із законом учасника до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення у сфері державних закупівель, підписана уповноваженою особою учасника та скріплена печаткою;

- службову (посадову) особу учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, не було засуджено за злочин, пов’язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку.

4. Інші документи:

7.1. Довідка, складена у довільній формі, яка містить відомості про підприємство:

а) реквізити (адреса - юридична та фактична, телефон, факс, телефон для контактів);

б) керівництво (посада, ім'я, по батькові, телефон для контактів) - для юридичних осіб;

в) форма власності та юридичний статус, організаційно-правова форма (для юридичних осіб).

Кожен учасник має право подати тільки одну цінову пропозицію, яка не може бути в подальшому змінена. Цінова пропозиція подається у письмовій формі за підписом учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою, у запечатаному конверті.

Замовник відхиляє цінові пропозиції, у разі якщо вони не відповідають вимогам замовника, зазначеним у запиті, не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки  та зобов’язаний відхилити цінову пропозицію учасника у разі якщо:

-   -  учасника  було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення;

-   - службову (посадову ) особу учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, було засуджено за злочин, пов’язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;

-   - цінова пропозиція подана учасником процедури закупівлі, який є пов’язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі;

-   - учасником не надано документів, що підтверджують правомочність на укладення договору про закупівлю;

-   - учасник визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього відкрита ліквідаційна процедура.

Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та може відхилити пропозицію конкурсних торгів, у разі якщо:

-   - учасник має заборгованість із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів);

-   - учасник не провадить господарську діяльність відповідно до положень його статуту.

Учасник у складі своєї пропозиції  надає наступні документи, зазначені у Додатку 4

У разі, якщо пропозиція учасника не містить документів, зазначених у цьому додатку, замовник відхиляє таку цінову  пропозицію

Замовник відміняє торги у разі:

- відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт та послуг;

- неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель;

- виявлення факту змови учасників;

- порушення порядку публікації оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого Законом;

- подання для участі у них менше двох пропозицій конкурсних торгів;

- відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з Законом;

- якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників.

Замовник має право визнати торги такими що не відбулися, у разі якщо:

- ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену

  замовником на фінансування закупівлі;

- здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили;

- скорочення  видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг.


Додаток 5

ОСНОВНІ УМОВИ ДОГОВОРУ

1. Постачальник зобов’язується поставити Покупцю продукти молочні інші  (надалі - Товар), категорія 15.51.5 згідно ДКПП ДК 016-97, зазначені в специфікації, узгодженими партіями, а Покупець зобов’язується прийняти і оплатити  такий товар. Асортимент, номенклатура та кількість товару визначається на підставі специфікації, яка є невід’ємною частиною даного Договору.

2. Обсяги закупівлі товару та сума, визначена у Договорі може бути зменшена залежно від реального фінансування видатків. У такому випадку Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору про  що  складається  додаткова  угода

3. Ціна за одиницю товару може бути змінена не більш як на 10% у разі коливання ціни такого товару на ринку за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договору; у зв’язку із зміною ставок податків і зборів пропорційно до змін таких ставок.

4. Ціна може бути змінена в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів) за узгодженістю сторін.

5. Оплату та реєстрацію бюджетних зобов’язань проводити згідно ст..40 п.5 (з урахуванням частин 1-8) Закону України «Про здійснення державних закупівель» (із змінами та доповненнями) № 2289-VI від 01.06.2010р. в межах кошторисних призначень.

6. Якість товару повинна відповідати діючим стандартам. Якість кожної партії постачаємого товару, повинна підтверджуватись відповідними сертифікатами якості і якісними посвідченнями та іншими документами, що видаються компетентними органами державної влади. Транспорт, що перевозить продукти має відповідати діючим санітарним нормам і правилам, тара має відповідати діючим санітарним нормам і правилам.

7. Покупець здійснює оплату за поставлений товар по факту отримання на підставі виставленого рахунку-фактури та накладної.

8. Доставка продукції виконується узгодженими партіями транспортом Продавця 5 разів на тиждень  з урахуванням терміну її придатності до споживання

Доставка товару має здійснюватись з урахуванням терміну придатності до споживання - строк придатності товару на момент поставки за місцем призначення повинен становити не менше 75%  від зазначеного на упаковці.

9. У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов'язань, Продавець сплачує Покупцю пеню у розмірі 0,1 відсотка вартості непоставлених товарів за кожний день прострочення, але не більше подвійної облікової ставки НБУ.За порушення умов зобов’язання щодо якості, кількості, асортименту, комплектності, тари, упаковки та строку поставки товару Продавець відшкодовує Покупцю збитки, в тому числі втрачену вигоду, в порядку, передбаченому чинним законодавством.

10. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену цим Договором та чинним законодавством України.

11. Сплата штрафних санкцій за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань не звільняє Сторону від виконання зобов'язання в натурі

12. Умови договору про закупівлю не можуть  змінюватися  після його  підписання  до  виконання  зобов'язань  сторонами  у повному обсязі, крім випадків зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків та узгодженого зменшення сторонами договору суми договору про закупівлю. 

13. Дія договору про закупівлю може продовжуватися на  строк, достатній для  проведення процедури закупівлі на  початку  наступного року, в обсязі, що не  перевищує 20 відсотків суми, визначеної у договорі, укладеному в попередньому році, якщо  видатки на цю мету затверджено в установленому  порядку


  Додаток 6

(повне найменування учасника)

________________________________                                                                                       Не відкривати до_________________

(місцезнаходження учасника)                                                                             (зазначається дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів)

________________________________

(код ЄДРПОУ учасника)

________________________________

(контактні телефони)

Цінова пропозиція

  для участі у конкурсних торгах щодо закупівлі продуктів молочних інших

 

Кременчуцький льотний коледж

Національного авіаційного університету

м. Кременчук Полтавської обл.,

вул. Перемоги, 17/6, 39605


Дата публікації 04.02.2013

Додаток 1 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки України
26. 07.2010 №  922
                                                                                             (у редакції наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
                                                                                                   від 27.12.2011 № 428)

ЗАПИТ

цінових пропозицій

 1. Замовник:

 1.1. Найменування: Національний  авіаційний університет (Кременчуцький льотний коледж Національного авіаційного університету) МОНСМУ.

 1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ. 01132369

 1.3. Місцезнаходження. вул. Перемоги, 17/6, м.Кременчук, Полтавська обл.,  39605

 1.4. Реєстраційний рахунок замовника: 35225011000330 в ГУДКСУ в Полтавській області, 35215009000330 в ГУДКСУ в Полтавській області.

 1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, e-mail).

           Горбик  Олена   Іванівна, керуюча  їдальні , тел. (05366)  3-62-79, факс ( 0536) 74–09-11,    E-mail:  : Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.">klk_nau@sat.poltava.ua

 1.6. Головний розпорядник коштів (повне найменування та  ідентифікаційний код за ЄДРПОУ). Міністерство освіти і науки, молоді та спорту  України, код ЄДРПОУ 00027677  

2. Джерело фінансування закупівлі: 

 2.1.Джерело фінансування закупівлі. Кошти державного бюджету 

 2.2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість закупівлі (не для друку, не для оприлюднення). 

 2.3. Очікувана ціна одиниці товару (у разі закупівлі товару) (не для друку, не для оприлюднення). 

3. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на якому розміщується інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua 

4. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). www.flightcollege.com.ua

5. Інформація про предмет закупівлі:  

 5.1. Найменування предмета закупівлі. Сир сичужний та кисломолочний,  15.51.4 згідно ДКПП ДК 016-97

 5.2. Опис предмета закупівлі чи його частин (якщо замовник передбачає подання цінових пропозицій за частинами), у тому числі їх необхідні технічні та інші параметри.

 Сир сичужний та кисломолочний – 13 найменувань

 5.3. Строк поставки товарів або надання послуг. березень - червень 2013року

6. Основні умови договору.  Згідно ст..40 Закону про державні закупівлі

7. Строк дії цінових пропозицій. 120 днів

8. Подання цінових пропозицій:

 8.1. Місце та спосіб подання: вул.Перемоги, 17/6,  кім. 46, м. Кременчук, Полтавської обл.,  39605,  особисто або поштою 

 8.2. Строк. 18 лютого  2013р., 09-30 год.

9. Розкриття цінових пропозицій:

 9.1. Місце. вул.Перемоги, 17/6,  кім. 12, м. Кременчук  Полтавської обл.,  39605

 9.2. Дата. 18 лютого  2013року

 9.3. Час. 10-00 год.

10. Додаткова інформація. тел. (05366) 3-62-79, 3-10-24, факс(0536)74–09-11,  E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.">klk_nau@sat.poltava.ua   

 

 

Заст. начальника коледжу з авіаційної безпеки

та адміністративної роботи, голова комітету з конкурсних торгів                                                    В.І.Шорохов


Додаток 2

ТЕХНІЧНІ  ВИМОГИ

Сир твердий Російський ТМ «Молочний шлях» або еквівалент, 50%, ваговий– 400кг

Сир Моцарелла ТМ «Гармонія» або еквівалент, 45%, ваговий – 10кг

Сир кисломолочний ТМ «Гармонія» або еквівалент, 9%, фасований, пачка 250г – 50шт.

Сир кисломолочний ТМ «Гармонія» або еквівалент, 5%, фасований, пачка 250г – 1000шт.

Сир кисломолочний ТМ «Гармонія» або еквівалент, 5%, ваговий – 10кг

Сирок солодкий ТМ «Гармонія» або еквівалент, 16,5%, фасований, пачка 100г – 50шт.

Сирок солодкий ТМ «Гармонія» або еквівалент, 8%, фасований, пачка 100г – 50шт.

Сирок солодкий ТМ «Гармонія» або еквівалент, 4,5%, фасований, пачка 100г – 1050шт.

Сирок солодкий ТМ «Гармонія» або еквівалент, 0%, фасований, пачка 100г – 50шт.

Сирок творожний ТМ «Гармонія» або еквівалент, 8%, стаканчик 150г – 50шт.

Сир плавлений «Янтар» ТМ «Гармонія» або еквівалент 55%, стаканчик 100г – 200шт.

Сир плавлений «Дружба» ТМ «Молочний шлях» або еквівалент, 55%, пачка 100г – 700шт.

Сир Адигейський ТМ «Гармонія» або еквівалент, 45% , ваговий – 10кг

Вимоги до продукту:

1. Товар повинен бути безпечним, придатним до споживання, правильно маркованим та відповідати діючим стандартам. 

2. Товар повинен супроводжуватися сертифікатом якості та експертним висновком. 

 3. Продукти не повинні містити небезпечні для організму речовини, до складу яких входять штучні барвники, консерванти, ароматизатори, ГМО, тощо. 

 4. Якість кожної партії постачаємого товару, повинна підтверджуватись відповідними сертифікатами якості і якісними посвідченнями та іншими документами, що видаються компетентними органами державної влади. 

 5. Доставка продукції виконується узгодженими партіями транспортом Постачальника 5 разів на тиждень  з урахуванням терміну її придатності до споживання. 

6. Постачання продуктів харчування повинно здійснюватись спеціальним автотранспортом. Кузови машин із середини повинні  бути покриті оцинкованим залізом, листовим алюмінієм або іншим матеріалом, дозволеним МОЗ України до контакту з продуктами харчування і обладнані стелажами, що можуть зніматися.  На машину, призначену для перевезення продуктів повинен бути санітарний паспорт, виданий місцевим органом санітарно-епідеміологічної служби, строком не більше як на один рік. Водій транспорту, а також особи, що супроводжують продукти в дорозі і виконують вантажно-розвантажувальні роботи, повинні мати при собі особову медичну книжку з результатами проходження обов’язкових медичних оглядів та забезпечені санітарним одягом. 

 7. Строк придатності товару, на момент поставки, за місцем призначення,  повинен становити не менше 75 % від зазначеного на упаковці. 

У складі цінової пропозиції учасник повинен надати копії Сертифікатів відповідності, якості стосовно кожного товару, заявленого в торгах. Копії повинні бути завірені «мокрою» печаткою Учасника та його підписомДодаток 3          

  ЦІНОВА  ПРОПОЗИЦІЯ  УЧАСНИКА

(форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку)

від _____________________20   р.

Ми _______________________________________, повністю ознайомившись та погоджуючись з вимогами замовника, зазначеними у запиті, надаємо свою цінову пропозицію щодо участі у конкурсних торгах (запиті цінових пропозицій) на закупівлю сиру сичужного та кисломолочного.

  Ціна за одиницю товару включає в себе всі витрати, пов’язані з  навантаженням, транспортуванням, сплатою податків та інших зборів і обов’язкових платежів.

Найменування товару

жирність

фасовка

Кількість (шт., кг)

Ціна за од., грн., з ПДВ

Загальна вартість, грн., з ПДВ

Вартість пропозиції

Цінова  пропозиція  з  ПДВ  складає ________ грн.  ________коп.

__________________________________________________________________

                                            ( прописом )

1. До акцепту наша пропозиція (за умови її відповідності всім вимогам) має силу попереднього договору між нами. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов’язання виконати всі умови, передбачені Договором.

2. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 120 днів з дня розкриття  цінових пропозицій, встановленого Вами.

3. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов’язуємося підписати Договір із Замовником щодо  постачання вищенаведеного  товару не раніше ніж через п’ять робочих днів з дня публікації в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт цінової пропозиції, але не пізніше ніж через 14 днів з дня визначення переможця.

4. Умови розрахунків: по факту отримання  на підставі виставленого рахунку-фактури та накладної                 

5. Строк поставки:  доставка продукції виконується узгодженими партіями транспортом Виконавця 5 разів на тиждень  з урахуванням терміну її придатності до споживання

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою.


Додаток 4

 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ВИМАГАЮТЬСЯ ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОПОЗИЦІЇ УЧАСНИКА КВАЛІФІКАЦІЙНИМ ТА ІНШИМ ВИМОГАМ ЗАМОВНИКА

Якщо Замовником вимагається надання копії документу, то кожна зі сторінок копії мають бути завірені „мокрою” печаткою Учасника та його підписом. На нотаріально завірених документах та оригіналах наявність відбитку „мокрої” печатки Учасника не вимагається.

1. Документи, які повинен подати Учасник для підтвердження того, що він здійснює господарську діяльність відповідно до чинного законодавства: 

1.1. Копія Статуту або іншого установчого документу

1.2. Копія Свідоцтва про державну реєстрацію або виписку з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

1.3. Копія довідки ЄДРПОУ (для юридичних осіб).

1.4. Копія свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ (для платників ПДВ).

1.5. Копія довідки про взяття на облік платника податків.

1.6. Копія свідоцтва про сплату єдиного податку (для платників Єдиного податку).

1.7. Копія довідки про присвоєння  ідентифікаційного  коду (для фізичних осіб).

1.8. Копія паспорту (для фізичних осіб).

1.9. Копія документу (виписка з протоколу засновників, наказ про призначення, довіреність, доручення або інший документ), що підтверджують правомочність посадової особи або представника учасника процедури закупівлі на укладення договору про закупівлю

2.  Документи, які повинен подати Учасник для підтвердження сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), передбачених законодавством:

2.1. Оригінал або нотаріально завірена копія довідки з податкової інспекції про відсутність заборгованості по обов'язковим платежам до бюджету дійсну на дату розкриття пропозиції.

3. Документи, що підтверджують відсутність підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі:

5.1. Оригінал або нотаріально засвідчена копія довідки щодо відсутності рішення про порушення проти Учасника справи про банкрутство чи визнання його в установленому порядку банкрутом, виданої відповідним структурним підрозділом Головного управління юстиції Міністерства юстиції України  в АР Крим, головним управлінням юстиції в областях, містах Києві та Севастополі (територіальними органами з питань банкрутства) (Наказ Мінюсту України від 11.11.2011 №3305/5) не більше двомісячної давнини відносно дати розкриття пропозицій конкурсних торгів;

5.2.  Довідка, складена в довільній формі, підписана уповноваженою особою учасника та скріплена печаткою, яка містить інформацію про наступне:

- про відсутність факту притягнення згідно із законом учасника до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення у сфері державних закупівель, підписана уповноваженою особою учасника та скріплена печаткою;

- службову (посадову) особу учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, не було засуджено за злочин, пов’язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку.

4. Інші документи:

7.1. Довідка, складена у довільній формі, яка містить відомості про підприємство:

а) реквізити (адреса - юридична та фактична, телефон, факс, телефон для контактів);

б) керівництво (посада, ім'я, по батькові, телефон для контактів) - для юридичних осіб;

в) форма власності та юридичний статус, організаційно-правова форма (для юридичних осіб).

 

Кожен учасник має право подати тільки одну цінову пропозицію, яка не може бути в подальшому змінена. Цінова пропозиція подається у письмовій формі за підписом учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою, у запечатаному конверті.

Замовник відхиляє цінові пропозиції, у разі якщо вони не відповідають вимогам замовника, зазначеним у запиті, не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки  та зобов’язаний відхилити цінову пропозицію учасника у разі якщо:

-   -  учасника  було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення;

-   - службову (посадову ) особу учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, було засуджено за злочин, пов’язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;

-   - цінова пропозиція подана учасником процедури закупівлі, який є пов’язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі;

-   - учасником не надано документів, що підтверджують правомочність на укладення договору про закупівлю;

-   - учасник визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього відкрита ліквідаційна процедура.

Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та може відхилити пропозицію конкурсних торгів, у разі якщо:

-   - учасник має заборгованість із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів);

-   - учасник не провадить господарську діяльність відповідно до положень його статуту.

Учасник у складі своєї пропозиції  надає наступні документи, зазначені у Додатку 4

У разі, якщо пропозиція учасника не містить документів, зазначених у цьому додатку, замовник відхиляє таку цінову  пропозицію

Замовник відміняє торги у разі:

- відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт та послуг;

- неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель;

- виявлення факту змови учасників;

- порушення порядку публікації оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого Законом;

- подання для участі у них менше двох пропозицій конкурсних торгів;

- відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з Законом;

- якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників.

Замовник має право визнати торги такими що не відбулися, у разі якщо:

- ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену

  замовником на фінансування закупівлі;

- здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили;

- скорочення  видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг.


Додаток 5

ОСНОВНІ УМОВИ ДОГОВОРУ

   1. Постачальник зобов’язується поставити Покупцю сир сичужний та кисломолочний (надалі - Товар), категорія 15.51.4 згідно ДКПП ДК 016-97, зазначені в специфікації, узгодженими партіями, а Покупець зобов’язується прийняти і оплатити  такий товар. Асортимент, номенклатура та кількість товару визначається на підставі специфікації, яка є невід’ємною частиною даного Договору.

   2. Обсяги закупівлі товару та сума, визначена у Договорі може бути зменшена залежно від реального фінансування видатків. У такому випадку Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору про  що  складається  додаткова  угода

   3. Ціна за одиницю товару може бути змінена не більш як на 10% у разі коливання ціни такого товару на ринку за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договору; у зв’язку із зміною ставок податків і зборів пропорційно до змін таких ставок.

   4. Ціна може бути змінена в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів) за узгодженістю сторін.

   5. Оплату та реєстрацію бюджетних зобов’язань проводити згідно ст..40 п.5 (з урахуванням частин 1-8) Закону України «Про здійснення державних закупівель» (із змінами та доповненнями) № 2289-VI від 01.06.2010р. в межах кошторисних призначень.  

  6. Якість товару повинна відповідати діючим стандартам. Якість кожної партії постачаємого товару, повинна підтверджуватись відповідними сертифікатами якості і якісними посвідченнями та іншими документами, що видаються компетентними органами державної влади. Транспорт, що перевозить продукти має відповідати діючим санітарним нормам і правилам, тара має відповідати діючим санітарним нормам і правилам.

   7. Покупець здійснює оплату за поставлений товар по факту отримання на підставі виставленого рахунку-фактури та накладної.

   8. Доставка продукції виконується узгодженими партіями транспортом Продавця 5 разів на тиждень  з урахуванням терміну її придатності до споживання Доставка товару має здійснюватись з урахуванням терміну придатності до споживання - строк придатності товару на момент поставки за місцем призначення повинен становити не менше 75%  від зазначеного на упаковці.

   9. У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов'язань, Продавець сплачує Покупцю пеню у розмірі 0,1 відсотка вартості непоставлених товарів за кожний день прострочення, але не більше подвійної облікової ставки НБУ.За порушення умов зобов’язання щодо якості, кількості, асортименту, комплектності, тари, упаковки та строку поставки товару Продавець відшкодовує Покупцю збитки, в тому числі втрачену вигоду, в порядку, передбаченому чинним законодавством.

   10. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену цим Договором та чинним законодавством України.

   11. Сплата штрафних санкцій за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань не звільняє Сторону від виконання зобов'язання в натурі.

  12. Умови договору про закупівлю не можуть  змінюватися  після його  підписання  до  виконання  зобов'язань  сторонами  у повному обсязі, крім випадків зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків та узгодженого зменшення сторонами договору суми договору про закупівлю.  

  13. Дія договору про закупівлю може продовжуватися на  строк, достатній для  проведення процедури закупівлі на  початку  наступного року, в обсязі, що не  перевищує 20 відсотків суми, визначеної у договорі, укладеному в попередньому році, якщо  видатки на цю мету затверджено в установленому  порядкуДодаток 6

________________________

(повне найменування учасника)

________________________________                                                                                       Не відкривати до_________________

(місцезнаходження учасника)                                                                             (зазначається дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів)

________________________________

(код ЄДРПОУ учасника)

________________________________

(контактні телефони)

Цінова пропозиція

для участі у конкурсних торгах щодо закупівлі сиру сичужного та кисломолочного

Кременчуцький льотний коледж

Національного авіаційного університету

вул. Перемоги, 17/6

м. Кременчук Полтавської обл.,

39605


Дата публікації 28.12.2015


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
15.09.2014  N 1106

ЗАПИТ
цінових пропозицій

1. Замовник.

1.1. Найменування. Національний авіаційний університет (Кременчуцький льотний коледж Національного авіаційного університету) МОНУ.

1.2. Код за ЄДРПОУ. 01132369

1.3. Місцезнаходження. вул.Перемоги,17/6, м.Кременчук, Полтавська обл., Україна, 39605

1.4. Реєстраційний рахунок замовника. 35216001008726 в ГУ ДКСУ у Полтавській обл., 35221201008726 в  ГУ ДКСУ у Полтавській обл. МФО 831019 ( Управління Державного Казначейства у м.Кременчук, вул. Пролетарська, 23/8, м.Кременчук Полтавська обл., 39600)

1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, електронна адреса).  

 Горбик Олена Іванівна, керуючий їдальні, вул.Перемоги, 17/6, м.Кременчук,  тел.(05366) 3-62-79, факс (0536) 74-09-11, е-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі. 387 000,00 грн. (триста вісімдесят сім тисяч  грн. 00 коп.)

3. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю.  www.flightcollege.com.ua

4. Інформація про предмет закупівлі.

4.1. Найменування предмета закупівлі.  М'ясо великої рогатої худоби, свиней, овець, кіз, коней, та інших тварин родини конячих, свіже чи охолоджене, кат.10.11.1 згідно ДКПП 016:2010

4.2. Опис предмета закупівлі чи його частин (якщо замовник передбачає подання цінових пропозицій за частинами), у тому числі їх необхідні технічні та інші параметри.

М'ясо охолоджене:                                                                                                                                   

яловичина (великий шматок) — 4 000 кг;

свинина (великий шматок)     —    100 кг;

свинячий ошийок                    —    100 кг;

свинячий балик                       —    100 кг.

4.3. Місце поставки товарів або надання послуг.   Їдальня Кременчуцького льотного коледжу НАУ.

4.4. Строк поставки товарів або надання послуг. Протягом 2016 року.

5. Основні умови договору. Відповідно до ст. 40 Закону та діючого законодавства України, проект договору додається.

6. Строк дії цінових пропозицій. 120 днів.

7. Подання цінових пропозицій.

7.1. Місце та спосіб подання.  вул.Перемоги, 17/6, кім. 46, м. Кременчук, Полтавська обл. 39605,  особисто або поштою.

7.2. Строк. 18 січня 2016р. 13год.00хв.

8. Розкриття цінових пропозицій.

8.1. Місце.  Кременчуцький льотний коледж Національного авіаційного університету, вул. Перемоги, 17/6, зал засідань,  м.Кременчук, Полтавської обл., 39605

8.2. Дата. 18 січня 2016р.

8.3. Час. 13год. 30хв.

9. Додаткова інформація.

Відділ з державних закупівель тел/факс ( 05366) 3-10-24

 

Заст. начальника коледжу з авіаційної безпеки
та адміністративної роботи, голова комітету з конкурсних торгів                                               В.І.Шорохов

                                   

Вик. Казацька В.В.
технік відділу з державних закупівель, тел.(05366) 3-10-24


                                                                                                                                                                         

Форма „Цінова пропозиція" подається у вигляді, наведеному нижче.

Учасник не повинен відступати від даної форми.

Цінова пропозиція

(форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку)

Ми, (назва Учасника), ознайомившись та погоджуючись з вимогами Замовника, зазначеними в запиті цінових пропозицій, надаємо свою цінову пропозицію щодо участі у процедурі закупівлі «М’ясо великої рогатої худоби, свиней, овець, кіз, коней та інших тварин родини конячих, свіже чи охолоджене» кат. 10.11.1 ДКПП 016:2010:

Найменування

Одиниці виміру

Кількість

Ціна за одиницю, грн., без ПДВ

ПДВ, грн.*

Ціна за одиницю, грн.., з ПДВ*

Загальна вартість, грн.., з/без ПДВ**

М’ясо охолоджене:

Яловичина (великий шматок)

кг

4000

Свинина (великий шматок)

кг

100

Свинячий ошийок

кг

100

Свинячий балик

кг

100

Загальна вартість

Цінова  пропозиція з/без ПДВ** складає

_________________________________________________________(цифрами та прописом).

 

До загальної ціни пропозиції включені усі види податків, зборів, дозволів, витрати на  транспортування, завантаження, розвантаження та будь-які інші витрати.

 

 До акцепту наша цінова пропозиція (за умови її відповідності всім вимогам) має силу попереднього договору. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені Договором.

 Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом  120 днів з дня розкриття цінових пропозицій.

Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов'язуємося укласти Договір із Замовником у строк не раніше ніж через 3 робочих дні з дня оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт цінової пропозиції, але не пізніше ніж через 14 днів з дня визначення переможця.

Умови розрахунків: по факту отримання  на підставі виставленого рахунку-фактури та накладної.

Строк поставки : доставка продукції виконується узгодженими партіями транспортом Виконавця протягом 6-ти годин, а в непередбачуваних випадках протягом не більше 3-х годин з моменту отримання заявки,  з урахуванням терміну її придатності до споживання.

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою.

*- визначається з урахуванням Закону України "Про податок на додану вартість".

** - вказати відповідне: - учасник, платник ПДВ, визначає вартість за найменуванням з урахуванням ціни з ПДВ; -учасник, не платник ПДВ, визначає вартість за найменуванням з урахуванням ціни без ПДВ ( при цьому  учасник обов’язково робить відповідну примітку «(з ПДВ)» або  «(без ПДВ)».

ТЕХНІЧНІ  ВИМОГИ (ТВ)

п/п

Назва товару

Одиниця  виміру

Кількість

М’ясо охолоджене:

1.

Яловичина (великий шматок)               

кг

4000

2

Свинина (великий шматок)

кг

100

3

Свинячий ошийок

кг

100

4

Свинячий балик

кг

100

Місце доставки: їдальня Кременчуцького льотного коледжу НАУ.

Доставка товару виконується узгодженими партіями транспортом Виконавця протягом 6-ти годин, а в непередбачуваних випадках протягом не більше 3-х годин з моменту отримання заявки.  Термін придатності товару на момент поставки, за місцем призначення,  повинен становити не менше 75%  від зазначенного на упаковці. Кожна упаковка товару має бути проетикетована. Інформація зазначена на етикетці повинна відповідати вимогам пункту 1 статті 38 Закону України “Про безпечність та якість харчових продуктів” від 23.12.1997 р. № 771/97-вр (із змінами). Якість кожної партії постачаємого товару повинна підтверджуватись декларацією виробника  та відповідати діючим ДСТУ та ТУ.

 

Доставка товару має здійснюватись з урахуванням терміну придатності до споживання.

Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі ціноіої пропозиції документи, які підтверджують відповідність пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, а саме:

- експлуатаційний дозвіл для потужностей (об'єктів) з виробництва, переробки або реалізації харчових продуктів;

- висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи щодо безпечності харчових продуктів з переліком харчових продуктів;

 - ветеринарне свідоцтво;

 - договір з ветслужбою;

- протоколи лабораторних досліджень (або свідоцтво про атестацію лабораторії, якщо лабораторія є структурним підрозділом підприємства-виробника та результати останніх досліджень);

 - супровідні документи на харчову продукцію (декларація виробника);

 - умови зберігання, транспортування (наявність охолодження, транспорт);

 - договір з медичним закладом про проведення медичного огляду працівників, в разі відсутності надати  копії особових медичних книжок експедитора та водія автотранспорту (обов’язково) та  робітників виробництва (вибірково).

Копії підтверджуючих документів мають бути завірені печаткою Учасника.

Транспортні засоби, що перевозять м’ясні продукти, мають бути термоізольованими або охолоджуваними та відповідати діючим санітарним нормам і правилам. На транспортний засіб, призначений для перевезення продуктів повинен бути санітарний паспорт, виданий місцевим органом санітарно-епідеміологічної служби, строком не більше, як на шість місяців. Тара має відповідати діючим санітарним нормам і правилам.

Водій транспортного засобу, а також особи, що супроводжують продукти в дорозі і виконують вантажно-розвантажувальні роботи, повинні мати при собі особову медичну книжку з результатами проходження обов'язкових медичних оглядів та забезпечені санітарним  одягом.

Документи на підтвердження відповідності цінової пропозиції Учасника вимогам замовника, зазначеним в запиті:

Правомочність на укладення договору про закупівлю               

1. Лист в довільній формі, за підписом уповноваженої особи Учасника та завірений печаткою**, з інформацією про посадову особу уповноважену на укладення договору про закупівлю (з зазначенням посади, прізвища, ім’я, по батькові).

2. Копія документу на підтвердження повноваження посадової особи на укладення договору про закупівлю (протокол зборів (засідань тощо) засновників, довіреність (доручення), наказ, лист авторизації тощо); у разі наявності в установчих документах певних обмежень (за строком, сумою тощо) – надати копію документу (рішення, протокол, дозвіл тощо), який надає право укласти такий договір).

Підтвердження повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів цінової пропозиції  Учасника                              

Копія документу на підтвердження повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі на підписання документів, що входять до складу цінової пропозиції  (протокол зборів (засідань тощо) засновників, довіреність (доручення), наказ, лист авторизації тощо), який надає право підписувати документи цінової пропозиції .

Цінова пропозиція Учасника.

Копія Статуту або іншого установчого документу.

Копія виписки/ витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (документи повинні передбачати провадження господарської діяльності, яка відповідає предмету закупівлі).

Копія довідки ЄДРПОУ (для юридичних осіб).

Копія витягу з реєстру платників ПДВ або копія свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ  (для платників ПДВ).

Копія витягу з реєстру платників єдиного податку або  копія свідоцтва платника єдиного податку (для платників Єдиного податку).

Копія паспорту (для фізичних осіб).

Копія довідки про присвоєння  ідентифікаційного  коду (для фізичних осіб).

Лист в довільній формі, за підписом уповноваженої особи Учасника та завірений печаткою** з інформацією на виконання вимог статті 17 Закону  (форма наведена в Додатку 6).

Довідка «Відомості про учасника» (форма наведена в Додатку 8).

Лист-згода про те, що учасник погоджується та приймає до виконання (у випадку акцепту його цінової пропозиції) всі основні умови договору про закупівлю, які визначені  Додатком 5.

Лист-згода на виправлення арифметичних помилок.

            Переможцем процедури запиту цінових пропозицій визнається учасник, який подав пропозицію, що відповідає вимогам Замовника, зазначеним у запиті цінових пропозицій, та має найнижчу ціну.

            Замовник відхиляє цінові пропозиції, у разі якщо вони не відповідають вимогам Замовника, зазначеним у запиті, або з підстав, зазначених у статті 17 Закону.

            Замовник відміняє процедуру запиту цінових пропозицій та має право визнати її такою, що не відбулася, у випадках, визначених статтею 30 Закону.

            Інформація про результати процедури запиту цінових пропозицій оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону.

Примітки:

* Документи, що не передбачені законодавством для Учасників, у тому числі фізичних осіб - підприємців, не подаються ними у складі цінової пропозиції. В такому випадку Учасником надається лист-роз’яснення в довільній формі, за підписом уповноваженої особи Учасника та завірений печаткою**, в якому зазначаються законодавчі підстави ненадання кожного з таких документів.

** Ця вимога не стосується Учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством.

Якщо Замовником вимагається надання копії документу, то кожна зі сторінок копії мають бути завірені „мокрою” печаткою Учасника та його підписом. На нотаріально завірених документах та оригіналах наявність відбитку „мокрої” печатки Учасника не вимагається.

* * *У разі  внесення змін Замовником до запиту цінових пропозицій і перенесення дати  розкриття, документи отримані від державних і уповноважених  органів на   першу дату враховувати  дійсними.

                                                                                                   

           

ПРОЕКТ

Д  О  Г  О  В  І  Р    № 

м. Кременчук                                                                                                                                                                    “ __ ” _______ 201__р.

ПОКУПЕЦЬ: Національний авіаційний університет в особі начальника Кременчуцького льотного коледжу НАУ Головенського Володимира Васильовича, який діє на підставі Положення та Генеральної довіреності НАУ № 06.03/1827 від 15.07.2014 року, з  однієї сторони,   та

ПРОДАВЕЦЬ: _________________________________________________, який діє _____________________________________________________________________, з іншої сторони, далі – Сторони, а кожна окремо – Сторона, уклали даний договір про наступне:

            I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Продавець зобов'язується у 2016 році поставити Покупцю товари, зазначені в Специфікації, а Покупець – прийняти і оплатити такі товари.

       1.2. Найменування товару  згідно ДКПП ДК 016:2010: М’ясо великої рогатої худоби, свиней, овець, кіз, коней та інших тварин родини конячих, свіже чи охолоджене категорія 10.11.1 (м'ясо охолоджене: яловичина (великий шматок) – 4000 кг, свинина (великий шматок) – 100 кг, свинячий ошийок – 100 кг, свинячий балик – 100 кг).

1.3. Асортимент та номенклатура товару визначається на підставі специфікації, яка є невід’ємною частиною даного Договору.

1.4. Товар відпускається Продавцем Покупцю у тарі та (або) упаковці згідно з вимогами державних стандартів, технічних умов. Тара (упаковка) повинна забезпечувати збереження товарів під час їх транспортування і зберігання.

1.5. Обсяги закупівлі товару та сума, визначена у Договорі може бути зменшена залежно від реального фінансування видатків. У такому випадку Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору про що складається додаткова угода.

II. ЯКІСТЬ ТОВАРІВ

2.1. Продавець повинен передати Покупцю товар, якість якого відповідає умовам діючим ДСТУ та ТУ. Якість постачаємого товару повинна підтверджуватись відповідними документами, що видаються уповноваженими державними органами.

Транспорт, що перевозить продукти має бути термоізольованим або охолоджуваним та відповідати діючим санітарним нормам і правилам, тара має відповідати діючим санітарним нормам і правилам.

IІІ. ЦІНА ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ

3.1. Ціна цього Договору становить _____________________________(з ПДВ /без ПДВ).

            3.2. Ціна за одиницю товару визначається на підставі специфікації, яка є невід’ємною частиною даного Договору.

            3.3. Покупець здійснює оплату шляхом перерахування на рахунок Продавця грошових коштів з основного бюджетного та спеціального розрахункового рахунку на підставі виставленого Продавцем рахунку та оформленої накладної.

3.4. Оплата бюджетних зобов’язань за цим Договором здійснюється Покупцем при наявності відповідного бюджетного призначення.

3.5. Датою виникнення податкових зобов’язань у разі постачання товарів/послуг з оплатою за рахунок бюджетних коштів є дата зарахування таких коштів на банківський рахунок платника податку, включаючи зменшення заборгованості такого платника податку за його зобов’язаннями перед бюджетом (ст.187.7. ПК України).

V. ПОСТАВКА ТОВАРІВ

            4.1.  Поставка товару виконується узгодженими партіями транспортом Продавця протягом  6-ти годин, а в непередбачуваних випадках протягом не більше 3-х годин з моменту отримання заявки. Термін придатності товару на момент поставки за місцем призначення, повинен становити не менше 75% від зазначеного на упаковці.

            4.2. Місце передачі товарів – комора їдальні КЛК НАУ.

            4.3. Здача-приймання товару проводиться уповноваженими представниками Покупця і Продавця.

4.4. Товар вважається прийнятим за кількістю місць – згідно з кількістю місць, зазначених у накладній; кількістю виробів–згідно із специфікацією, якістю - згідно із  декларацією виробника.

            4.5. Датою передачі товару вважається день оформлення видаткової накладної.

            4.6. Право власності на товар переходить до Покупця з моменту приймання товару й оформлення документів, вказаних у п. 4.4. даного Договору.

            V. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Покупець зобов’язаний:

5.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлені товари.

5.1.2. Приймати поставлені товари згідно з накладною, крім випадків, коли він має право вимагати заміни або право відмови від Договору.

5.1.3. Протягом двох календарних днів з моменту передачі товару неналежної якості, кількості, асортименту, комплектності, товару з неналежною тарою та (або) упаковкою надіслати Продавцю обґрунтовану претензію, керуючись Цивільним кодексом України.

5.2. Покупець має право:

5.2.1. Вимагати від Продавця передачі товару, що відповідає умовам даного Договору.

5.2.2. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Продавцем, повідомивши його за два тижні до запланованої дати розірвання.

5.2.3. Контролювати поставку товарів у строки, встановлені цим Договором.

5.2.4. Зменшувати обсяг закупівлі товарів та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору.

5.2.5. Повернути рахунок та накладну Продавцю без здійснення оплати в разі їх неналежного оформлення (відсутність печатки, підписів тощо).

5.3. Продавець зобов’язаний:

5.3.1. Забезпечити поставку товару  із належними супровідними документами.

5.3.2. Забезпечити поставку товарів, якість яких відповідає умовам, установленим розділом ІІ цього Договору.

5.3.3.Продавець надає гарантію якості товару протягом встановлених термінів реалізації товару при дотриманні температурних режимів під час транспортування та зберігання.

5.3.4. Попередити Покупця  про всі права третіх осіб на товар, що продається.

5.3.5. Замінити товар неналежної якості, асортименту, товар без тари та (або) упаковки чи в неналежній тарі та (або) упаковці, некомплектний товар, передати кількість товару, якого не вистачає, або повернути вартість товару неналежної якості, кількості, асортименту, некомплектного товару, товару без тари та (або) упаковки чи в неналежній тарі та (або) упаковці протягом одного календарного дня з моменту отримання обґрунтованої претензії від Покупця.

5.3.6. Здійснити дострокову поставку товарів згідно заявки Покупця.

5.4. Продавець має право:

5.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлені товари;

5.4.2. У разі невиконання зобов'язань Покупцем Продавець має право достроково розірвати цей Договір, повідомивши його за два тижні до запланованої дати розірвання.

          VI. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 

     6.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України та цим Договором.

6.2. У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов’язань, Продавець сплачує Покупцю пеню у розмірі 0,1 відсотка вартості непоставлених товарів за кожний день прострочення, але не більше подвійної облікової ставки НБУ.

За порушення умов зобов'язання щодо якості, кількості, асортименту, комплектності, тари, упаковки та строку поставки товару Продавець відшкодовує Покупцю збитки, в тому числі втрачену вигоду, в порядку, передбаченому чинним законодавством.

6.3. Сплата штрафних санкцій за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань не звільняє Продавця від виконання зобов'язання в натурі.

VII. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання чи неналежневиконання своїх зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, війна, видання нормативно-правового акту тощо).

7.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 7 днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

7.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються компетентними органами та засвідчені відповідно до чинного законодавства України.

7.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 60 днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір.

VІІІ. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

            8.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

            8.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

ІX. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

    9.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання уповноваженими представниками Сторін та діє до  31 грудня 2016 року.

            9.2. Цей Договір укладається та підписується у двох примірниках  українською  мовою, які мають однакову юридичну силу, по одному екземпляру кожній Стороні.

            9.3. Дія Договору про закупівлю може продовжуватися на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку наступного року, в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної у договору, укладеному в попередньому році, якщо видатки на цю мету затверджено в установленому порядку.

X. ІНШІ УМОВИ

            10.1. Істотні умови цього Договору не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків, передбачених част.5 статті 40 Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 10.04.2014 року № 1197- VІІ  (із змінами).

10.2. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

10.3. Всі зміни та доповнення до даного Договору, які викладені в письмовій формі, підписані уповноваженими представниками Сторін та скріплені печатками є невід’ємною частиною цього Договору.

10.4. Представники Сторін, уповноважені на укладання цього договору погодились, що їх персональні дані, які стали відомі Сторонам у зв’язку з укладанням цього Договору, дають згоду на збір та обробку їх персональних даних, з метою підтвердження повноважень суб’єкта на укладання, зміну та розірвання Договору, забезпечення реалізації адміністративно-правових і податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку та статистики, а також для забезпечення реалізації інших передбачених законодавством відносин відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” № 2297-VІ від 1 червня 2010 року (із змінами). Представники Сторін підписанням цього Договору підтверджують, що вони повідомлені про свої права відповідно до статті 8 Закону України «Про захист персональних даних».

Сторони забезпечують захист персональних даних уповноважених представників Сторін відповідно до законодавства про захист персональних даних.

10.5. Договір може бути розірваний лише за взаємною згодою Сторін, крім випадків, передбачених чинним законодавством України та даним Договором.

 10.6. Передача прав та обов’язків за даним Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього з іншою Стороною.

10.7. У випадках, не передбачених даним Договором, Сторони керуються нормами чинного законодавства України.

10.8. При  зміні  юридичної  адреси  чи  банківських  реквізитів  Сторона зобов’язана повідомити  про  це  іншу  Сторону  не  пізніше,  як  за  10 календарних  днів  з  моменту внесення відповідних змін.

XI. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

                    ПРОДАВЕЦЬ                                               ПОКУПЕЦЬ

Національний авіаційний університет

03680, м. Київ, проспект Космонавта Комарова, 1

Код ЄДРПОУ 01132330

Свідоцтво платника ПДВ № 100018544

ІПН № 11323326654

Кременчуцький льотний коледж

Національного авіаційного університету

39605, м. Кременчук Полтавської області,

вул. Перемоги, б. 17/6

Код ЄДРПОУ 01132369

Р/р   35216001008726 (бюджетний),

35221201008726 (спеціальний)

в ГУ ДКСУ у Полтавській обл.

МФО  831019

код філії 408 (для податкових накладних)

телефон (05366) 3-62-79

Начальник Кременчуцького

льотного коледжу НАУ

______________________В.В.ГОЛОВЕНСЬКИЙ

МП

                                                                                                                

Довідка «Інформація на виконання вимог статті 17 Закону»  подається у вигляді, наведеному нижче.

ІНФОРМАЦІЯ  НА ВИКОНАННЯ ВИМОГ статтІ 17 закону

№ з/п

Замовник приймає рішення про відмову учасникові та зобов’язаний відхилити цінову пропозицію  учасника у випадках, наведених нижче

Учасник на виконання вимоги статті 17 Закону надає інформацію, викладену нижче

(учасник заповнює інформацію по кожному пункту таблиці відповідно до одного з обраних варіантів)

1

Відомості про юридичну особу, яка є учасником, внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.

Відомості ________________(зазначити «не внесено»/ «внесено») до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.

2

Службову (посадову) особу учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення

Службову (посадову) особу учасника ______________________________(П.І.Б.), яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі /

фізичну особу, яка є учасником _______________________________(П.І.Б.),

 ___________(зазначити «не було»/ «було») притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення.

(під «уповноваженою службовою (посадовою) особою учасника» слід розуміти посадову особу учасника, уповноважену на підписання договору)

3

Суб'єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів)

Суб'єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років ______________________(зазначити «не притягувався»/ «притягувався») до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торг